Prenájom nebytového priestoru určený na prevádzkovanie kuchyne, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO: 00151742
Adresa správcu: Štefanovičova 5
Mesto: Bratislava
PSČ: 81782
Kontaktná osoba: Silvia Šajbanová
silvia.sajbanova@mfsr.sk
tel.: 5958 4005

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v budove súpisné č. 101346 situovanej na pozemku parcelné číslo 7593/5 v katastrálnom území Staré mesto, obec Bratislava – m. č. Staré Mesto, vedenej v katastri nehnuteľností Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3365 v celosti. Ide o priestory kuchyne a o skladové a technologické priestory. Prenajímané nebytové priestory sú účelovo určené na prevádzkovanie:
- kuchyne o výmere 293,97 m²
- skladových a technologických priestorov prislúchajúcich ku kuchyni o výmere 262,17 m².

Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 16000€ / 556,14 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 30.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 01.05.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.05.2021

Termín obhliadky: DOHODOU


Poznámka k ponuke:
Vyhodnotenie ponúk:
Kritériom výberu je najvyššia ponúknutá cena za nájom v €/rok pri splnení ďalších podmienok.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 11.5.2021 o 14:00 hod. v administratívnej budove Správcu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Správca si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť ponukové konanie na nájom aj bez uvedenia dôvodu. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke.
Informačne: Okrem výšky nájomného, Správca účtuje nájomcovi aj mesačne zálohové platby za dodávku energií, prevádzkové náklady a nakladanie s odpadom vo výške 4.460 € mesačne. Ďalej Správca vyžaduje od prenajímateľa mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach.
Obhliadka priestorov:
Správca majetku odporúča obhliadku predmetu nájmu. Obhliadka je možná po predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou: Silvia Šajbanová, e-mail: silvia.sajbanova@mfsr.sk, 02/5958 4005.
Náležitosti ponuky:
U fyzických aj právnických osôb:
- identifikačné údaje záujemcu, (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO,
právnická osoba : obchodné meno (názov), sídlo, IČO, IČ DPH, ak ho má pridelené
- doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v oblasti poskytovania gastronomických služieb - fotokópia zo Živnostenského alebo Obchodného registra, nie staršia ako 1 mesiac,
- výška ponúkaného nájomného spolu za celý prenajímaný nehnuteľný majetok v € za rok, bez započítania prevádzkových nákladov
- podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu,
- e-mailový a telefonický kontakt,

- ponuky do súťaže doručí záujemca do 10.05.2021 do15.00 v zalepenej obálke s označením:
„NÁJOM – KUCHYŇA – NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Ministerstva financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava alebo poštou na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava. Obálka bude označená názvom a sídlom záujemcu. Na neskoro doručené ponuky sa nebude prihliadať.

Nájomnú zmluvu bude možné uzavrieť len s víťazným záujemcom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje. Zápis v registri partnerov verejného sektora postačuje víťaznému záujemcovi vykonať až pred uzavretím nájomnej zmluvy.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného.
Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného – v prípade odstúpenia tohto záujemcu od ponuky môže Správca osloviť ďalších záujemcov, v poradí podľa výšky ponúknutého nájomného.