Prenájom nebytového priestoru v budove Hudobného centra, Michalská ul.10, Bratislava, samostatný vchod z ul. Michalská 10, Brat...


nové

Správca ponuky

Správca: Hudobné centrum, Bratislava
IČO: 00164836
Adresa správcu: Michalská 10
Mesto: Bratislava
PSČ: 815 36
Kontaktná osoba: Marek Uhlík
hc@hc.sk, marek.uhlik@hc.sk
tel.: 02/20 470 560, 0903 453 449

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: 815 36 Bratislava, Michalská ul. č.10, Hudobné centrum
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor v budove Hudobného centra na Michalskej ul. č. 10 v Bratislave so samostatným vchodom z ulice, podlahová výmera 142 m2. Hudobné centrum, štátna príspevková organizácia, ďalej len správca, v súlade so Zákonom 278/1993 Z.z. prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno resp. meno a priezvisko) a adresu, s označením príslušného hesla "Nájom- Neotvárať" v stanovenej lehote do 24.9.2019 do 13,00 hod. , poštou alebo osobne na sekretariát Hudobného centra. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený, s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy, bude len záujemca z najvyššou ponukou trhového nájomného.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: podľa zákona 278/1993 Z.z na dobu určitú 5 rokov
Trhové nájomné: 410€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.09.2019

Termín obhliadky: po telefonickej dohode

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...