Prenájom nebytového priestoru v budove Hudobného centra, Michalská ul.10, Bratislava, samostatný vchod z ul. Michalská 10, Brat...


Správca ponuky

Správca: Hudobné centrum, Bratislava
IČO: 00164836
Adresa správcu: Michalská 10
Mesto: Bratislava
PSČ: 815 36
Kontaktná osoba: Marek Uhlík
hc@hc.sk, marek.uhlik@hc.sk
tel.: 02/20 470 560, 0903 453 449

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: 815 36 Bratislava, Michalská ul. č.10, Hudobné centrum
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor v budove Hudobného centra na Michalskej ul. č. 10 v Bratislave so samostatným vchodom z ulice, podlahová výmera 142 m2. Hudobné centrum, štátna príspevková organizácia, ďalej len správca, v súlade so Zákonom 278/1993 Z.z. prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno resp. meno a priezvisko) a adresu, s označením príslušného hesla "Nájom- Neotvárať" v stanovenej lehote do 24.9.2019 do 13,00 hod. , poštou alebo osobne na sekretariát Hudobného centra. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený, s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy, bude len záujemca z najvyššou ponukou trhového nájomného.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: podľa zákona 278/1993 Z.z na dobu určitú 5 rokov
Trhové nájomné: 410€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.09.2019

Termín obhliadky: po telefonickej dohode