Prenájom nebytových priestorov, Považská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
IČO: 00610941
Adresa správcu: Slov. partizánov 1130/50
Mesto: Považská Bystrica
PSČ: 01701
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Kačenková
pb.osobny.urad@uvzsr.sk
tel.: 042/4450221 0911 363 360

Údaje o ponuke

Okres: Okres Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Slovenských partizánov 1130/50
Druh ponúkaného majetku štátu: RÚVZ Považská Bystrica ako správca majetku štátu ponúka na prenájom nebytové priestory v budove na ulici Slovenských partizánov 1130/50, parcela č. 3723/2, katastrálne územie Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, list vlastníctva č. 5950:
1. dvojkancelária č. 20 a21 s vlastným WC a kúpelňou - 42 m2
2. skladový priestor - výmera 4 m2
3. dvojkancelária č. 18 a 19 s vlastným WC a kúpelňou - 42 m2

Celková plocha ponúkaných priestorov na prenájom je 88 m2. Kancelárie sa nachádzajú na 1. poschodí budovy. K cene nájmu sa pripočítavajú náklady na energie a služby. Bližšie informácie pri osobnej prehliadke.

Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: najviac 5 rokov
Trhové nájomné: 58€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.06.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.06.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.06.2022

Termín obhliadky: po dohode


Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením "Neotvárať - nájom" na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záujemcu. Ponuka musí obsahovať aj popis plánovaných činností, ktoré nesmú byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. RÚVZ so sídlom v Pov. Bystrici si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného trhového nájomného alebo nebude vyjadrená pevnou sumou, alebo ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých bola ponuka vyhlásená.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1657190631_zapisnica__neuspesna_22022.pdf