Prenájom nebytových priestorov, Zvolen


Správca ponuky

Správca: Ústav ekológie lesa SAV
IČO: 00679071
Adresa správcu: Štúrova 2
Mesto: Zvolen
PSČ: 960 53
Kontaktná osoba: Ing. Alena Babicová
babicova@ife.sk
tel.: 045/5241100

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štúrova 2
Druh ponúkaného majetku štátu: Ústav ekológie lesa SAV v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný majetok štátu:
Nebytové priestory v administratívnej budove ÚEL SAV vo Zvolene, stavba súp.č. 1774 postavená na pozemku parcela registra "C", parcel. č.1060/4, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 6388, k.ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen.
Ide o časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí vpravo, kancelársky priestor: miestnosť č. 1.28b o výmere 20,30 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1421€ / 20,30 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 21.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.11.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom nebytových priestorov na m2/rok (bez služieb spojených s nájmom) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa.
Cenovú ponuku doručte poštou alebo odovzdajte osobne v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul. Ľ. Štúra 2, Zvolen s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: ÚEL SAV, ul. Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za m2/rok za predmet nájmu.
Minimálna cena za nájom kancelárskych priestorov je 70,- € na m2 za rok (+ náklady za služby spojené s nájmom)
Prenajímateľ pri stanovení trhového nájomného berie zreteľ na rast ročnej miery inflácie.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho uchádzača nedosiahne výšku trhového nájmu, t.j. minimálnej ceny za nájom a je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez udania dôvodu. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné na m2 za rok.

Výherca ponuky

Stav neúspešná
Protokol 1635933918_zapisnica_neusp_1.28b_2.pdf