Prenájom nebytových priestorov, Banská Štiavnica, Banská Štiavnica


Správca ponuky

Správca: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
IČO: 35998652
Adresa správcu: Kammerhofská 2
Mesto: Banská Štiavnica
PSČ: 969 01
Kontaktná osoba: Ing. Antalová
ekonomika@muzeumbs.sk
tel.: 045/6949488

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Banská Štiavnica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor v budove Banského múzea v prírode, Ulica J.K.Hella 12, Banská Štiavnica – stavba bez súpisného čísla nezapísaná na liste vlastníctva, postavená na parcele registra „C“, č. p. 2437/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera pozemku 21 732 m2 , vo vlastníctve SR – Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, spoluvlastnícky podiel 1/1, vedená Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom, zapísaná na LV č. 56, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica. Nebytový priestor sa nachádza vo vstupnom priestore budovy a jeho výmera je 1,00 m2.

Nebytový priestor v budove Starého zámku – Hodinová veža, Ulica Starozámocká 11, Banská Štiavnica – stavba bez súpisného čísla nezapísaná na liste vlastníctva, postavená na parcele registra „C“, č. p. 3051/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera pozemku 3591 m2 , vo vlastníctve SR – Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, spoluvlastnícky podiel 1/1, vedená Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom, zapísaná na LV č. 56, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica. Nebytový priestor sa nachádza vo vstupnom priestore budovy a jeho výmera je 1,00 m2.

Nebytový priestor v budove Nového zámku, Ulica Novozámocká 22, Banská Štiavnica – stavba so súpisným číslom 149, zapísaná na liste vlastníctva LV č. 56, postavená na parcele registra „C“, č. p. 2226, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera pozemku 469 m2 , vo vlastníctve SR – Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, spoluvlastnícky podiel 1/1, vedená Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica. Nebytový priestor sa nachádza vo vstupnom priestore budovy a jeho výmera je 1,00 m2.

Nebytový priestor v budove Kammerhofu, Ulica Kammerhofská 2, Banská Štiavnica – stavba so súpisným číslom 178, zapísaná na liste vlastníctva LV č. 56, postavená na parcele registra „C“, č. p. 2345, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera pozemku 3737 m2 , vo vlastníctve SR – Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, spoluvlastnícky podiel 1/1, vedená Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica. Nebytový priestor sa nachádza vo vstupnom priestore budovy a jeho výmera je 1,00 m2.

Nebytový priestor v budove Berggerichtu, Námestie svätej Trojice 6, Banská Štiavnica – stavba so súpisným číslom 10, zapísaná na liste vlastníctva LV č. 56, postavená na parcele registra „C“, č. p. 3210, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera pozemku 979 m2, vo vlastníctve SR – Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, spoluvlastnícky podiel 1/1, vedená Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica. Nebytový priestor sa nachádza vo vstupnom priestore budovy a jeho výmera je 1,00 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.02.2018

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytové priestory sú vhodné na umiestnenie a prevádzkovanie výdajného nápojového automatu. Nebytový priestor v budove Berggerichtu na Námestí svätej Trojice 6, Banská Štiavnica, disponuje pripojením na vodu, nápojové automaty umiestnené v ostatných nebytových priestoroch budú vyžadovať externé dopĺňanie vody. Prístup k elektrickej energii je zabezpečený.
Upozornenia pre záujemcov o ponúkaný majetok:
- akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou, jednotnou za m2 vo všetkých ponúkaných nebytových priestoroch,
- výška požadovaného trhového nájomného nezahŕňa úhrady za prevádzkové náklady – za odber elektrickej energie a vody,
- ponuky v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej „Cenová ponuka – prenájom- neotvárať“ zasielajte na adresu Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica do 23.2.2018
- nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou ponukou trhového nájomného
- bližšie informácie: Ing. Antalová, č.t. 045/ 6949488
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku alebo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Výherca ponuky

Meno EUROINEX s.r.o.
Stav úspešná
Protokol 1523508788_vyhodnotenie.docx