Prenájom nebytových priestorov, Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava - mestská časť Petržalka


Správca ponuky

Správca: Spojená škola Švabinského 7 Bratislava
IČO: 30775345
Adresa správcu: Švabinského 7
Mesto: Bratislava
PSČ: 85101
Kontaktná osoba: PhDr. Ľudmila Lukačková, PhD.
spojenaskola.svab7@centrum.sk
tel.: 0905 763 542

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Švabinského 7
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom ponuky sú nebytové priestory o výmere 431,14 m2 Spojenej školy Švabinského 7, 851 01, Bratislava z registra "C" parcelné číslo 3110/48, evidované okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Petržalka, obec BA – m. č. Petržalka, okres Bratislava V, na liste vlastníctva číslo 3533. Predmetná časť nebytových priestorov sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží a je vhodná pre školy a vzdelávacie inštitúcie.
Nájomcovi budú vyčíslené okrem trhového nájomného aj prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytových priestorov,
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 1950€ / 431,14 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 20.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.11.2020

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore