Prenájom nebytových priestorov - kancelárie, ambulancie, služby Rožňava, Rožňava


nové

Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
IČO: 17335957
Adresa správcu: Špitálska 3
Mesto: Rožňava
PSČ: 04801
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Albertová
rv.albertova@uvzsr.sk
tel.: 058/7323257,58

Údaje o ponuke

Okres: Okres Rožňava
Obec: Rožňava
Katastrálne územie: Rožňava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava
Druh ponúkaného majetku štátu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v budove správcu na Špitálskej ulici 2212/3 v Rožňave, na LV č. 3467, k.ú. Rožňava parcelné číslo 559/29, konkrétne : miestnosť č. 320 o výmere 21,40 m2; miestnosť č. 321 o výmere 23,60 m2; miestnosť č. 325 o výmere 14,25 m2; miestnosť č. 326 o výmere 21,75 m2; miestnosť č. 331 o výmere 16,25 m2;
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / 1 m2 / Rok
31€ / 1 m2 / Rok
20€ / 1 m2 / Rok
17€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.09.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.09.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.09.2019

Termín obhliadky: Obhliadka po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou do lehoty na doručovanie ponúk


Poznámka k ponuke:
Ponúkané priestory možno využiť na kancelárske priestory, ambulancie resp. priestory, v ktorých sú poskytované osobné služby. Trhová cena je určená v súlade so zásadami pre určovanie výšky nájomného nehnuteľností vo vlastníctve mesta. ambulancie 31,00 €/m2/rok
sociálne zariadenia 20,00 €/m2/rok
kancelárske priestory, kancelárie 25,00 €/m2/rok
priestory, v ktorých sú poskytované osobné služby – holičstvo, pedikúra, kaderníctvo, kozmetika, masérske
služby a iné priestory podobných úžitkových vlastností 17,00 €/m2/rok.
Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Ak ponuka nedosiahne trhové nájomné, správca je povinný od ponuky odstúpiť.
Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...