Prenájom nebytových priestorov - KIOSK č. 4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Národný ústav detských chorôb
IČO: 00607231
Adresa správcu: Limbová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 40
Kontaktná osoba: Martina Štvrtecká
martina.stvrtecka@dfnsp.sk
tel.: 02/59371504

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Národný ústav detských chorôb ako správca majetku štátu ponúka na prenájom nebytové obchodné priestory, a to KIOSK č. 4 v celkovej výmere 50,35 nachádzajúce sa v budove NÚDCH, na prízemí bloku B, na Limbovej 1 v Bratislave, súpisné č. stavby 2643 postavenej na parcele č. 5435/2 zapísanej na LV č.2415, k. ú. Vinohrady, vedeného Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom.
Minimálna cena nájmu:
- nebytový priestor: obchodné priestory v hale návštev vo výmere 50,35 m2 (predajný priestor 24,09 m2 a balkón 26,26 m2) za minimálnu cenu nájmu 350,00 EUR/m2/rok/ bez DPH + energie
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 350€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 30.07.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 31.07.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.08.2020

Termín obhliadky: Informácie ohľadom priestorov, obhliadky na t. č. 02/59371517, p. Staneková, p. Žigová.


Poznámka k ponuke:
Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že v prípade ak bude NÚDCH potrebovať priestory pre vlastné účely, alebo začne rekonštrukcia haly návštev, NÚDCH si vyhradzuje právo Zmluvu o nájme nebytových priestorov jednostranne ukončiť aj pred uplynutím doby nájmu. Súčasťou ponuky záujemcu musí byť aj stručný opis činnosti uchádzača, ktorú má záujem v nebytových priestoroch vykonávať. Priestory sú vhodné napríklad na bufetu, predajne a pod. V NÚDCH platí zákaz predávať alkoholické nápoje, tabakové výrobky.

Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu doručí záujemca do 15 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, PODATEĽŇA, najneskôr do 12,00 hod. posledného dňa, s poznámkou „OPK KIOSK č. 4 – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do NÚDCH, nie podaná na pošte. Na obálke s ponukou musí byť uvedená aj identifikácia záujemcu v rozsahu názov, sídlo, IČO a emailová adresa. Na uvedenú emailovú adresu bude zaslaná pozvánka na otváranie obálok.

Víťazným záujemcom sa stane ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu a splní všetky podmienky osobitného ponukového konania. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne určenú min. cenu nájmu, NÚDCH je povinný od ponuky odstúpiť, NÚDCH si zároveň vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť osobitné ponukové konanie. Záujemca je svojou ponukou viazaný 6 mesiacov odo dňa jej doručenia do NÚDCH.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...