Prenájom nebytových priestorov - KIOSK č. 7, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Národný ústav detských chorôb
IČO: 00607231
Adresa správcu: Limbová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 40
Kontaktná osoba: Martina Štvrtecká
martina.stvrtecka@nudch.eu
tel.: 02/59371504

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Národný ústav detských chorôb ako správca majetku štátu ponúka na prenájom nebytové obchodné priestory, a to nebytové priestory - KIOSK č. 7 nachádzajúci sa na prízemí bloku D v celkovej výmere 8,80 m2 v budove v správe NÚDCH, na Limbovej 1 v Bratislave, súpisné č. stavby 2643 postavenej na parcele č. 5435/2 zapísanej na LV č.2415, k. ú. Vinohrady, vedeného Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom.

Minimálna cena nájmu:
- nebytový priestor: obchodné priestory v priestoroch polikliniky vo výmere 8,80 m2 za minimálnu cenu nájmu 550,00 EUR/m2/rok/ bez DPH + energie.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 550€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 20.05.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.05.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.06.2020

Termín obhliadky: Informácie ohľadom priestorov, obhliadky na t. č. 02/59371517, p. Staneková.


Poznámka k ponuke:
Dĺžka trvania nájmu 5 rokov s predpokladaným začiatkom 01.07.2020.


Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID – 19, súčasťou ponuky záujemcu musí byť aj hygienicko – epidemiologický režim pohybu pracovníkov záujemcu po priestoroch NÚDCH.

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov vopred upozorňujeme, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia vstupných priestorov NÚDCH, v ktorých sa nachádza časť ponúkaných priestorov, pričom začiatok rekonštrukčných prác ešte nie je známy. V prípade spustenia rekonštrukčných prác si NÚDCH vyhradzuje právo Zmluvu o nájme nebytových priestorov jednostranne ukončiť aj pred uplynutím doby nájmu.

Záujemcov o prevádzkovanie nebytových priestorov taktiež vopred upozorňujeme, že v prípade, ak pre NÚDCH vznikne potreba využitia týchto priestorov pre vlastné potreby, vyhradzuje si NÚDCH právo Zmluvu o nájme nebytových priestorov jednostranne ukončiť aj pred uplynutím doby nájmu. Cez ponúkané priestory vedie taktiež prístup k skladu NÚDCH. V prípade, ak o to NÚDCH požiada, je nájomca povinný umožniť mu prechod do týchto skladových priestorov.

Priestory sú vhodné na umiestnenie predajne drobného tovaru. V priestoroch NÚDCH je zakázaný predaj alkoholických nápojov, tabakových výrobkov alebo iného tovaru alebo činnosti, ktoré by mohli byť v rozpore s činnosťou NÚDCH. Prílohou ponuky musí byť aj stručný opis plánovanej činnosti záujemcu v nebytových priestoroch.

V priestoroch sa nenachádza pripojenie vody.

Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu budú nájomcovi účtované osobitne.

Ak bude víťazný uchádzač platiteľom DPH, k ponúknutej sume bude pripočítaná DPH.

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu doručí záujemca do 10 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, PODATEĽŇA, najneskôr do 12,00 hod. posledného dňa, s poznámkou „INZERÁT - nebytové priestory - KIOSK 7 – NEOTVÁRAŤ“. V prípade zasielania ponuky poštou sa za včas doručenú ponuku považuje ponuka doručená najneskôr v posledný deň lehoty do NÚDCH, nie podaná na pošte. Na obálke s ponukou musí byť uvedená aj identifikácia záujemcu v rozsahu názov, sídlo, IČO a emailová adresa.

Víťazným záujemcom sa stane ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu a splní všetky podmienky osobitného ponukového konania. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne určenú min. cenu nájmu, NÚDCH je povinný od ponuky odstúpiť, NÚDCH si zároveň vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť osobitné ponukové konanie.

Na ponuku, ktorá nebude obsahovať všetky prílohy, prípadne ak obálka nebude obsahovať všetky požadované informácie, nebude NÚDCH prihliadať. Vylúčená bude taktiež ponuka, ktorej hygienicko – epidemiologický režim vyhodnotí ústavný hygienik NÚDCH ako nedostatočný.

Záujemca je svojou ponukou viazaný 6 mesiacov odo dňa jej doručenia do NÚDCH.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...