Prenájom nebytových priestorov o výmere 177,00 m2, určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice
IČO: 35562340
Adresa správcu: Rastislavova 43
Mesto: Košice
PSČ: 04253
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková
pitonakova@inmm.sk
tel.: 055/6118333

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu, nebytové priestory o výmere 177,00 m2, ktoré sú súčasťou nehnuteľnosti, zapísanej v Katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici, Správa katastra Banská Bystrica, na LV č. 7664, katastrálne územie Banská Bystrica, ako budova nukleárnej medicíny so súpisným číslom 5605, postavenej na pozemku s parc. č. 463/10. Priestory sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: do 30.10.2018
Trhové nájomné: 68 eur/ m2/ ročne
Dátum zverejnenia ponuky: 17.05.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.05.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.05.2017

Termín obhliadky: po dohode s kontaktnou osobou


Poznámka k ponuke:
Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Písomnú žiadosť o prenájom uvedeného nebytového priestoru o výmere 177,00 m2 s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného v eurách, je potrebné doručiť na adresu správcu v lehote na doručovanie cenových ponúk t.j. do 31.05.2017 (do 15.00 hod.) v zalepenej obálke s označením na prednej strane obálky "Nájom nehnuteľnosti - neotvárať" a s uvedením odosielateľa. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto ponukové konanie. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Výherca ponuky

Meno AGEL Diagnostic a.s.
Sídlo Prepoštská 6, 811 01 Bratislava
Cena 151500 €
IČO 36 866 792
Stav úspešná
Protokol 1499356882_1499347820_zapisnica_z_otvarania_obalok_a_vyhodnotenia_ponuk.pdf