Prenájom nebytových priestorov Piešťany, Piešťany


Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
IČO: 36086819
Adresa správcu: Zavarská 11
Mesto: Trnava
PSČ: 918 21
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Janíková
Ekonomika.TT@svps.sk
tel.: 033/5501447, 0917816170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pod Párovcami 1258, 921 01 Piešťany
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o podlahovej ploche 81,46 m2 v objekte RVPS Trnava, Pod Párovcami 1258, Piešťany, na parc.č. 1495, zapísané na LV č. 3617, k.ú. Piešťany, okres Piešťany, obec Piešťany
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.04.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.04.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2021

Termín obhliadky: po dohode, tel. č. 033/5501447


Poznámka k ponuke:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje osobitné ponukové konanie na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu: nebytové priestory pozostávajúce z dvoch miestností na prízemí so samostatným vchodom v celkovej výmere 81,46 m2 v objekte Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava, Pod Párovcami 1258, Piešťany, zapísané na LV č. 3617. Minimálna výška nájomného: 25,- €/m2/ rok. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Záujemcovia doručia cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej „NEOTVÁRAŤ - NÁJOM“ na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava, v termíne do 21.4.2021.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
-u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
-u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.