Prenájom nebytových priestorov polikliniky MO SR Trenčín, Trenčín


Správca ponuky

Správca: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
IČO: 319 36 415
Adresa správcu: gen Miloša Vesela 21
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03426
Kontaktná osoba: Ing. Ján HUBA
hubaj@uvn.sk
tel.: +421 44 438 2431, +421 915 987 786

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: ÚVN SNP Ružomberok-FN, Poliklinika MO SR Trenčín, Partizánska 3731, 911 01 Trenčín
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor nachádzajúcich sa na I. a III. NP budovy súpisného č. 3731, na pozemku parcelné č. 823/6 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 773 m2. Stavba a pozemok sú evidované na liste vlastníctva 8828 v okrese Trenčín, obci Trenčín, katastrálnom území Trenčín v prospech vlastníka – SR, správcu - ÚVN SNP Ružomberok – FN v členení miestnosť č.: 115 WC 1,29 m2, 116 Predsieň WC ženy 1,68 m2, 117 WC ženy 4,7 m2, 117A Upratovačka 1,25 m2, 118 Predsieň WC muži 1,78 m2, 119 WC muži 6,35 m2, 121 Šatňa zamestnanci 6,04 m2, 121A Kúpeľňa 2,32 m2, 125 Denná miestnosť zamestnancov 12,86 m2, 127 Čakáreň pacientov 41,38 m2, 127A Archív MR + CT 6,17 m2, 128 Príjem + evidencia pacientov 9,4 m2, 130 opisovňa 9,3 m2, 131 Popisovňa CT 7,45 m2, 133 Sušiareň 3,85 m2, 134 WC 1,19 m2, 135 Predsieň WC 1,29 m2, 136 Denná miestnosť 9,34 m2, 150 CT vyšetrovňa 22,23 m2, 151 Kabínka 2,12 m2, 152 Ovládač 4,91 m2, 153 Kabínka 1,4 m2, 155 Príprava pacientov + ovládač 28,48 m2, 156 MR vyšetrovňa 25,48 m2, 157 Technická miestnosť 18,75 m2, 324a SKLAD 9,43 m2, 338 LOGGIA 2,88 m2. Celková plocha 252,78 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 70€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 26.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.04.2020

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor bude k dispozícii najskôr 10.08.2020. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „02-NÁJOM, NEBYTOVÝ PRIESTOR, ÚVN“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, alebo osobne na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, v prac. dobe od 07.00 hod. do 12.00 hod. alebo v podateľni nemocnice.
Náležitosti ponuky:
A. U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia priestorov, ponúknutá cena v € za prenajímaný nebytový priestor – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis záujemcu. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
B. U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutá cena v € za prenajímané nebytový priestor – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
C. Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. ÚVN SNP Ružomberok – FN si vyhradzuje právo zrušiť ponuku.
D. Jediným kritériom je ponúknutá najvyššia – najvýhodnejšia cena nájomného za prenajímané priestory, vyjadrená v € za 1 m2 / rok s rozpísaním ponúknutej ceny za mernú jednotku vyjadrenú číslom a slovom. Do nájomného nie je započítaná cena za elektrickú energiu, vody a iné služby spojené s prenájmom priestorov. Tieto platby budú dohodnuté s víťazným záujemcom v zmysle platných právnych predpisov v nájomnej zmluve.
E. Ak ponuka nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, ponuka nebude akceptovaná. Bude vylúčená. Ponuka nesmie obsahovať žiadne výhrady voči požadovaným podmienkam prenajímateľa. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadaviek organizátora v ním stanovenom termíne.
F. Obhliadka miesta nájmu sa uskutoční na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0915 987 786, najneskôr však do 6.4.2020 do 12.00 hod..