Prenájom nebytových priestorov RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Liptovský Mikuláš


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
IČO: 607215
Adresa správcu: Štúrova 36
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 031 80
Kontaktná osoba: Ing. Danka Kostolná
lm.osobnyurad@uvzsr.sk
tel.: 0911236993

Údaje o ponuke

Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Druh ponúkaného majetku štátu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ponúka na prenájom časť budovy RÚVZ Liptovský Mikuláš so súp. č. 1643, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš, situovanej na parcele č. 332/4, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský Mikuláš na liste vlastníctva č. 5785, a to:

- na prízemí budovy päť prepojených miestností o celkovej výmere 160,00 m² s vlastným sociálnym zariadením,
- na III. poschodí budovy miestnosť č. 5/III. – o výmere 34,55 m²; miestnosť č. 16/III. – o výmere 23,65 m²; miestnosť č. 17/III. – o výmere 23,65 m²; miestnosť č. 18/III. – o výmere 13,75 m²
- na IV. poschodí budovy miestnosť č. 1/IV. – o výmere 15,10 m²; miestnosť č. 2/IV. – o výmere 15,40 m²; miestnosť č. 5/IV. – o výmere 34,55 m²; miestnosť č. 7/IV. – o výmere 24,20 m²; miestnosť č. 8/IV. – o výmere 15,40 m²; miestnosť č. 9/IV. – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 10/IV. – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 11/IV. – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 12/IV. – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 13/IV. – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 14/IV. – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 15/IV. – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 16/IV. – o výmere 23,60 m²; miestnosťč. 17/IV. – o výmere 15,40 m²; miestnosť č. 18/IV. – o výmere 13,75 m²).
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / bez energií m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 07.08.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.08.2020

Termín obhliadky: Dohodou


Poznámka k ponuke:
Predmetom nájmu môže byť každá samostatná miestnosť, okrem priestoru na prízemí, ktorý sa ponúka v celosti.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláš vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej heslom "Prenájom" je potrebné doručiť na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš do 21.08.2020. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať aj popis plánovaných činností, ktoré nesmú byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by ho mohli narušiť. Záujemca môže získať podrobné informácie v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. na t. č. 0911 236 993.

Výherca ponuky

Meno AVICENA LM s. r. o.
Sídlo Demänovská cesta 1463/39, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 44310145
Stav úspešná
Protokol 1598424664_zapisnica_vyhodnotenie_ponuk.pdf