Prenájom nebytových priestorov RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Liptovský Mikuláš


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
IČO: 607215
Adresa správcu: Štúrova 36
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 031 80
Kontaktná osoba: Ing. Danka Kostolná
lm.osobnyurad@uvzsr.sk
tel.: 044/5514216

Údaje o ponuke

Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Druh ponúkaného majetku štátu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ponúka na prenájom časť nebytových priestorov vo vlastníctve štátu v budove RÚVZ Liptovský Mikuláš, Štúrova 36, parcela č. 332/4, súpisné číslo 1643, list vlastníctva číslo 5785, katastrálne územie Liptovský Mikuláš:
- nebytové priestory - dvanásť prepojených miestností o celkovej výmere 159,46 m 2 ( miestnosť č. 1pe/P - o výmere priestory 4,63 m 2 ; miestnosť č. 2pe/P - o výmere priestory 6,21 m 2 ; miestnosť č. 3pe/P - o výmere priestory 15,26 m 2 ; miestnosť č. 4pe/P - o výmere priestory 1,1 m 2 ; miestnosť č. 5pe/P o výmere priestory 8,15 m 2 ; miestnosť č. 6pe/P o výmere priestory 7,42 m 2 ; miestnosť č. 7pe/P - o výmere priestory 13,94 m 2 ; miestnosť č. 8pe/P - o výmere priestory 21,94 m 2 ; miestnosť č. 9pe/P - o výmere priestory 3,73 m 2 ; miestnosť č. 10pe/P -o výmere priestory 8,70 m 2 ; miestnosť č. 11pe/P -o výmere priestory 61,60 m 2 ; miestnosť č. 12pe/P - o výmere priestory 6,78 m 2 ) , nachádzajúce sa na prízemí budovy so samostatným vchodom
- nebytové priestory (miestnosť č. 5/III – o výmere 34,55 m²; miestnosť č. 16/III – o výmere 23,65 m²; miestnosť č. 17/III – o výmere 23,65 m²; miestnosť č. 18/III – o výmere 13,75 m²; miestnosti č. 8,9,10/III – o výmere 67,75 m2), nachádzajúce sa na III. poschodí budovy spolu 163,35m²
- nebytové priestory (miestnosť č. 1/IV – o výmere 15,10 m²; miestnosť č. 2 /IV– o výmere 15,40 m²; miestnosť č. 5 /IV– o výmere 34,55 m²; miestnosť č. 7/IV – o výmere 24,20 m²; miestnosť č. 8/IV – o výmere 15,40 m²; miestnosť č. 9/IV – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 10/IV – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 11/IV – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 12/IV – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 13/IV – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 14/IV – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 15/IV – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 16/IV – o výmere 23,60 m²; miestnosť č. 17/IV – o výmere 15,40 m²; miestnosť č. 18/IV – o výmere 13,75 m²) nachádzajúce sa na IV. poschodí budovy - spolu 322,60 m².
Ponúkané priestory sú v pôvodnom, nezrekonštruovanom stave. Predmetom nájmu môže byť každá samostatná miestnosť na III. a IV. poschodí budovy, priestor na prízemí sa ponúka v celosti.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / bez energií m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 29.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.12.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláš vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej heslom "Prenájom" je potrebné doručiť na adresu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš do 14.12.2021. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať aj popis plánovaných činností, ktoré nesmú byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom, alebo by ho mohli narušiť. Záujemca môže získať podrobné informácie v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. na t. č. 044/5624164.

Výherca ponuky

Meno ATM Medic, s.r.o.
Sídlo 1. mája 1207, 031 01 Liptovský Mikuláš
Cena 7973 €
IČO 52880061
Stav úspešná
Protokol 1641289001_zapisnica_vyhodnotenie_ponuk_15.12.2021.pdf