Prenájom nebytových priestorov, Ružomberok, Ružomberok, Ružomberok


Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš
IČO: 36144860
Adresa správcu: Kollárová 2
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03180
Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Bohucká
ekonomika.LM@svps.sk
tel.: 044/5523814

Údaje o ponuke

Okres: Okres Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bernolákova 25, 034 01 Ružomberok
Druh ponúkaného majetku štátu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, ako správca majetku štátu ( ďalej len správca) , vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu. Jedná sa o nebytový priestor so spoločným vchodom v administratívnej budove správcu na ulici Bernolákova 25, Ružomberok. Budova je zapísaná na liste vlastníctva č. 6099, parcela č.2001/1, súpisné číslo 1409, katastrálne územie Ružomberok, okres Ružomberok obec Ružomberok.
Celková prenajímaná plocha je 39,10 m², pozostávajúci z miestnosti č.1 – 13,10 m², miestnosť č. 2 – 18,40 m² a príslušenstvom k tomu : WC - 1,50 m², sprcha – 1,90 m², príručná miestnosť - 2,10 m² a chodbička - 2,10 m² .

Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1564€ / 39,10 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.05.2018

Termín obhliadky: po dohode so správcom


Poznámka k ponuke:
Záujemcovia môžu cenové ponuky doručiť do 21.5.2018 do 13-ej hodiny v zalepenej obálke na adresu: Regionálna veterinárna a a potravinová správa, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš s označením na obálke "neotvárať - cenová ponuka na nájom" s uvedením mena a adresy záujemcu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky správcu majetku štátu. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, účel využitia majetku, identifikačné údaje záujemcu. výška trhového nájomného nezahŕňa prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré bude účtované samostatne. Správca nehnuteľnosti si vyhradzuje právo odstúpiť od ponukového konania, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného, alebo ak účel nájmu bude v rozpore s užívaním správcu. Správca majetku štátu je oprávnený zrušiť ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Výherca ponuky

Meno MVDr. Katarína Baláž Bačkorová
Sídlo Nad Skalkou 969/35, 034 01 Ružomberok
Cena 1800 €
Stav úspešná
Protokol 1527500053_zapisnica.pdf