Prenájom nebytových priestorov, Tomášikova 28A, Bratislava Ružinov, Bratislava - mestská časť Ružinov


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Bódiová
Andrea.Bodiova@minv.sk
tel.: 0961043792

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Tomášikova 28A
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory o rozlohe 994,47 m2 sa nachádzajú na 1., 6., 7. a 8. nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove na Tomášikovej 28a Bratislava, LV 6800, súp. číslo 5238, na parcele č. 15651/34, k.ú. Ružinov. Nebytové priestory sú vhodné ako kancelárske priestory.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 10 mesiacov
Trhové nájomné: 80€ / 994,47 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 06.11.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 07.11.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.11.2019

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Výška trhového nájomného je 80 € bez DPH/m2/rok bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením "Nájom, Tomášikova 28, NEOTVÁRAŤ" na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14. 812 28 Bratislava do 20.11.2019.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...