Prenájom nebytových priestorov v Banskej Bystrici, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
Adresa správcu: Miletičova 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 824 67
Kontaktná osoba: Ján Samuelčík
jan.samuelcik@statistics.sk
tel.: 048/4323239

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trieda SNP 75, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytové priestory (kancelárie) v Banskej Bystrici na Triede SNP 75, o celkovej kancelárskej ploche 52,38 m2.

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:
kancelárie na 5. poschodí administratívnej budovy:
miestnosť č. 506 - 17,46 v m2
miestnosť č. 511 - 17,46 v m2
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 27€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.09.2017

Termín obhliadky: Po dohode na tel. č. 048/4323239


Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica.
Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov a identifikačné údaje záujemcu. Ponuka musí obsahovať aj popis plánovaných činností, ktoré nesmú byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom. K ponuke je treba priložiť overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať, nie staršiu ako jeden mesiac. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. ŠÚ SR – sekcia ŠÚ SR v Banskej Bystrici si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného trhového nájomného alebo nebude vyjadrená pevnou sumou, alebo ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých bola ponuka vyhlásená. V prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.