Prenájom nebytových priestorov v Bardejove, Bardejov


Správca ponuky

Správca: Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
Adresa správcu: Miletičova 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 824 67
Kontaktná osoba: Ján Harčarik
jan.harcarik@statistics.sk
tel.: 051/7735316

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bardejov
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hviezdoslavova 9, 085 24 Bardejov
Druh ponúkaného majetku štátu: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytové priestory v Bardejove na Hviezdoslavovej ulici č.9, o celkovej kancelárskej ploche 16,92 m2.

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:
prízemie administratívnej budovy,
číslo kancelárie 1 - plocha 16,92 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 42€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.09.2017

Termín obhliadky: Po dohode na tel. čísle 051/7735316


Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s vyznačením mena záujemcu na prednej strane obálky a označenú heslom: „Prenájom Hviezdoslavova č. 9 – neotvárať“ na adresu Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove, Plzenská 2, P.O.BOX 16, 080 16 Prešov 1.
Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu za m2 za rok, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov vo výške 55 €/m²/rok a identifikačné údaje záujemcu. Ponuka musí obsahovať aj popis plánovaných činností, ktoré nesmú byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom. K ponuke je treba priložiť identifikačné doklady fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, resp. iný identifikačný doklad), pričom musí ísť o originály alebo overené fotokópie nie staršie ako 1 mesiac.. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného trhového nájomného alebo nebude vyjadrená pevnou sumou, alebo ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých bola ponuka vyhlásená. V prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.