Prenájom nebytových priestorov v Bratislave, Bratislava -mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Brati...


Správca ponuky

Správca: Ústav vied o Zemi SAV
IČO: 586943
Adresa správcu: Dubravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84005
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Kleinová
adriana.kleinova@savba.sk
tel.: 02/3229 3211

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Bratislava, Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Ide o nebytový priestor - kancelárske priestory o výmere 22,80 m² a laboratórne priestory o výmere 52,20 m² v nehnuteľnosti vedenej na LV č. 2528, súp.č. 5818, situovanej na par. č.2684/4, nachádzajúcej sa na Dúbravskej ceste 9, v katastrálnom území Karlova Ves, okres Bratislava. Výška trhového nájomného je uvedená bez predpokladaných prevádzkových nákladov.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 70€ / kancelárske 1 m2 / Rok
50€ / laboratorne 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 23.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 31.03.2020Poznámka k ponuke:
Ústav vied o Zemi SAV v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla " NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – NEOTVÁRAŤ". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 31.3 2020 do 13 00 hod .
Poštová adresa : Ústav vied o Zemi SAV , Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava .
Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať na sekretariáte na uvedenej adrese k zaregistrovaniu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno UNICHEMA s.r.o.
Sídlo Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Cena 4356,00 €
Stav úspešná
Protokol 1586454432_zapisnica_2.pdf