Prenájom nebytových priestorov v budove Daňového úradu Bratislava V na Ševčenkovej ulici v Bratislave, Bratislava - mestská čas...


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ševčenkova 32, Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o celkovej výmere 48,38 m2 nachádzajúci sa na prízemí budovy DÚ Bratislava súpisné číslo 3401 na ulici Ševčenkova 32 v Bratislave, k. ú. BA - Petržalka (stavba evidovaná na LV č. 2174 pre katastrálne územie Bratislava - Petržalka) pozostávajúci z nasledovných priestorov:
- miestnosť č. 49 – bufet o výmere 22,91 m2
- miestnosť č. 50 – zázemie bufetu o výmere 7,18 m2
- miestnosť č. 51 – vstup pre zásobovanie o výmere 7,38 m2
- miestnosť č. 52 – sklad bufetu o výmere 9,00 m2
- miestnosť č. 53 – sociálna miestnosť pre zamestnancov bufetu o výmere 1,91 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 156€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.11.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.11.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.11.2018

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby správcu na tel. čísle: 0905 824 323 alebo 02/49234309 (Mgr. Mária Bocánová) alebo mailom na: maria.bocanova@financnasprava.sk


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaných nebytových priestorov s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2 v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom DÚ Bratislava - cenová ponuka“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenové ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto konanie. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.

Výherca ponuky

Meno Roman Rendek
Sídlo Bratislava
Cena 7595,66 €
IČO 459 478 99
Stav úspešná
Protokol 1544640647_zapisnica_bufet_du_bratislava_09_11_2018.doc