Prenájom nebytových priestorov v Karlovej Vsi, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


nové

Správca ponuky

Správca: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
IČO: 30810710
Adresa správcu: Štefanovičova 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 81005
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Junková
michaela.junkova@normoff.gov.sk
tel.: +421220907239

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Karloveská 63
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory nachádzajúce sa na parcele č. 2349/5, súpisné číslo 5585, evidovaná Okresným úradom Bratislava, k. o., okres Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves, parcely registra „C“, zapísaná na LV č. 5467:
garážový 4-box G-06 v objekte „G“ o výmere 63,27 m2,
garážový 4-box G-08 v objekte „G“ o výmere 63,27 m2,

Uvedené požadované ceny nájmu sú bez energií.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 320€ / 63,27 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 22.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.12.2021

Termín obhliadky: Po telefonickej dohode.


Poznámka k ponuke:
Najvyššie ponúkané nájomné v zmysle § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. Ponuka musí byť vyjadrená pevnou sumou v €/63,27 m2/mesiac.
Písomné ponuky posielajte v zalepenej obálke na adresu: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, P. O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15.
Obálku viditeľne označte konkrétnym označením garáže/garáží, o ktoré máte záujem. Vzor: "PRENÁJOM G-06 - NEOTVÁRAŤ"

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...