Prenájom nebytových priestorov, vrátane zariadenia v ÚVV a ÚVTOS Prešov, na ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Prešove, za účelom prevádz...


Správca ponuky

Správca: ÚVV a ÚVTOS Prešov
IČO: 00738409
Adresa správcu: Kpt. Nálepku 1
Mesto: Prešov
PSČ: 08113
Kontaktná osoba: Ing. Anton Lukáč
anton.lukac@zvjs.sk, ivan.mihalik@zvjs.sk, jozef.dzuris@zvjs.sk
tel.: 0512832500 +421 917 130944

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Kpt. Nálepku č. 1, 081 13 Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytové priestory:
a) budova väzby - predajňa o výmere 16,22 m² (číslo miestnosti 1/44, 2.NP – katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov, vedené Správou katastra Prešov, zapísané na liste vlastníctva č.285 ako budova – Väznica, súpisné číslo 13130, parcelné číslo 4021/9, adresa: ul. kpt. Nálepku č. 1, Prešov),
b) budova odsúdených, predajňa o výmere 17,40 m² (číslo miestnosti 0/18, 1.NP – katastrálne územie Solivar, obec Prešov - Solivar, okres Prešov, vedené Správou katastra Prešov, zapísané na liste vlastníctva č.1438 ako budova – Sociálno-prevádzkový objekt, súpisné číslo 6602, parcelné číslo 3597/10, adresa ul. Pionierska č. 31, Prešov),
c) kuchynsko-jedálensky objekt - predajňa o výmere 20,55 m² (číslo miestnosti 137 a 144, 1.NP – katastrálne územie Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, vedené Správou katastra Sabinov, zapísané na liste vlastníctva č.799 ako budova – Kuchynsko-jedálenský blok, súpisné číslo 1840, parcelné číslo 1143/28, adresa ul. kpt. Nálepku č. 15, Sabinov),
- skladové priestory o výmere 51,82 m² (čísla miestnosti 138,139,140 a 108, 1.NP – katastrálne územie Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, vedené Správou katastra Sabinov, zapísané na liste vlastníctva č.799 ako budova – Kuchynsko-jedálenský blok, súpisné číslo 1840, parcelné číslo 1143/28, adresa ul. kpt. Nálepku č. 15, Sabinov,
- obslužný priestor o výmere 45,11 m² (číslo miestnosti 137, 1.NP – katastrálne územie Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, vedené Správou katastra Sabinov, zapísané na liste vlastníctva č.799 ako budova – Kuchynsko-jedálenský blok, súpisné číslo 1840, parcelné číslo 1143/28, adresa ul. kpt. Nálepku č. 15, Sabinov)
Priestory možno využívať len na konkrétny účel v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 67b ods. 3 zákona č. 4/ 2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, t. j. prevádzka ústavných predajní. Nebytové priestory budú prenajaté spoločne so zariadením ústavnej predajne za podmienok uvedených v Informácií pre záujemcov.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov (od 01.06.2019 do 31.05.2024)
Trhové nájomné: 40€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.04.2019Poznámka k ponuke:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov ako správca majetku štátu v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 67b ods. 3 zákona č. 4/ 2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytové priestory:
a) budova väzby - predajňa o výmere 16,22 m² (číslo miestnosti 1/44, 2.NP – katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov, vedené Správou katastra Prešov, zapísané na liste vlastníctva č.285 ako budova – Väznica, súpisné číslo 13130, parcelné číslo 4021/9, adresa: ul. kpt. Nálepku č. 1, Prešov),
b) budova odsúdených, predajňa o výmere 17,40 m² (číslo miestnosti 0/18, 1.NP – katastrálne územie Solivar, obec Prešov - Solivar, okres Prešov, vedené Správou katastra Prešov, zapísané na liste vlastníctva č.1438 ako budova – Sociálno-prevádzkový objekt, súpisné číslo 6602, parcelné číslo 3597/10, adresa ul. Pionierska č. 31, Prešov),
c) kuchynsko-jedálensky objekt - predajňa o výmere 20,55 m² (číslo miestnosti 137 a 144, 1.NP – katastrálne územie Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, vedené Správou katastra Sabinov, zapísané na liste vlastníctva č.799 ako budova – Kuchynsko-jedálenský blok, súpisné číslo 1840, parcelné číslo 1143/28, adresa ul. kpt. Nálepku č. 15, Sabinov),
- skladové priestory o výmere 51,82 m² (čísla miestnosti 138,139,140 a 108, 1.NP – katastrálne územie Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, vedené Správou katastra Sabinov, zapísané na liste vlastníctva č.799 ako budova – Kuchynsko-jedálenský blok, súpisné číslo 1840, parcelné číslo 1143/28, adresa ul. kpt. Nálepku č. 15, Sabinov,
- obslužný priestor o výmere 45,11 m² (číslo miestnosti 137, 1.NP – katastrálne územie Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, vedené Správou katastra Sabinov, zapísané na liste vlastníctva č.799 ako budova – Kuchynsko-jedálenský blok, súpisné číslo 1840, parcelné číslo 1143/28, adresa ul. kpt. Nálepku č. 15, Sabinov).
Nebytové priestory sa ponúkajú aj so zariadením za podmienok uvedených v Informácií pre záujemcov. Prenajaté priestory vrátane zariadenia možno využívať len na dohodnutý účel, t. j. prevádzkovanie ústavných predajní.
Kontaktná osoba poskytne uchádzačom na požiadanie Informáciu pre záujemcov osobne v sídle Správcu alebo elektronickou formou (vyžaduje sa potvrdenie prijatia).
Záujemca predloží ponuku v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej čitateľne uvedie:
a) svoj názov a adresu pre doručenie listových zásielok,
b) názov a adresu sídla správcu,
c) označenie: „PONUKA - BUFET – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuku je potrebné doručiť na adresu Správcu poštou alebo osobne na podateľňu ústavu najneskôr do 08.04.2019 do 12.00 hod., na ponuky doručené po tomto termíne sa neprihliada. Pri zasielaní ponuky poštou musí byť ponuka v lehote na predkladanie ponúk doručená správcovi, t. j. nepostačuje odovzdať ponuku na poštovú prepravu v lehote na predkladanie ponúk.
Kritériom pre vyhodnotenie cenovej ponuky bude cena celkom za prenájom priestorov nehnuteľného majetku za Prešov a Sabinov (za celú výmeru predajne, sklad. priest. a obsl. priest.), podľa „PRÍLOHY č.4“ Informácie pre záujemcov pri splnení ďalších podmienok účasti.
Ďalšie podmienky účasti podľa Informácií pre záujemcov čl. 4 Podmienky pre záujemcu bodu 4.1, na ktorých správca trvá sa vzťahujú iba na úspešného záujemcu.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.04.2019 o 13.00 hod. v malej zasadačke na 3.NP v administratívnej budove A na adrese Správcu. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne požadované Nájomné podľa bodu 3.1 Informácie pre záujemcov, t. j. také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné priestory, je správca povinný od ponuky odstúpiť.
Ak žiaden záujemca neponúkne aspoň primeranú cenu za prenájom nebytových priestorov, správca bude ponuku opakovať.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek finančného nároku voči Správcovi.
Správca si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť vyhlásené ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.