Prenájom nebytových priestorov - zdravotná starostlivosť, Zvolen


Správca ponuky

Správca: Ústav ekológie lesa SAV
IČO: 00679071
Adresa správcu: Štúrova 2
Mesto: Zvolen
PSČ: 960 53
Kontaktná osoba: Ing. Alena Babicová
babicova@ife.sk
tel.: 045/5241100

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štúrova 2, 960 53 Zvolen
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v administratívnej budove ÚEL SAV vo Zvolene, stavba súp.č.1774 postavená na pozemku parcela registra "C", parcel.č. 1060/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1566 m2, zapísaný na LV č.6388, k.ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen.
Ide o časť nebytových prevádzkových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí vľavo v časti stavebne vyčlenenej pre zdravotnú starostlivosť v správe ÚEL SAV v celkovej výmere 115 m2, a to:
miestnosť číslo 1.03 o výmere 50,11 m2, miestnosť číslo 1.04 o výmere 12,25 m2, miestnosť číslo 1.05 o výmere 6,90 m2, miestnosť číslo 1.06 o výmere 6,90 m2, miestnosť číslo 1.07 o výmere 12,25 m2, miestnosť číslo 1.08 o výmere 5,45 m2, miestnosť číslo 1.09 o výmere 1,44 m2, miestnosť číslo 1.10 o výmere 0,90 m2 a miestnosť č. 1.11 o výmere 18,80 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 4255€ / 115 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.08.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.08.2020

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Prenajímateľ pri stanovení trhového nájomného berie zreteľ na rast ročnej miery inflácie.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou, s uvedením hesla: „Cenová ponuka - nájom ul. Ľ. Štúra 2, Zvolen s označením „NEOTVÁRAŤ“ v určenej lehote na adresu: ÚEL SAV, ul. Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za m2/rok za predmet nájmu.