Prenájom NP pre umiestnenie 1 ks potravinoveho automatu, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava - mestská časť Nové M...


nové

Správca ponuky

Správca: Národný onkologický ústav Bratislava
IČO: 165336
Adresa správcu: Klenová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 10
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Bilený
marek.bileny@nou.sk
tel.: 02/59378391

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Klenová 1, 833 10 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nehnuteľný majetok štátu v správe Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 Bratislava, a to nebytové priestory spolu o výmere 1 m2 vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 ks potravinového automatu. Nehnuteľný majetok – stavba je zapísaná na liste vlastníctva č. 3297 v katastrálnom území Vinohrady, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III nasledovne:

Hlavná budova, vstup do nemocničnej časti Národného onkologického ústavu, stavba súp. č. 3019 postavená na pozemku parc. č. 19465/4, zastavané plochy a nádvoria, - časť nebytového priestoru o výmere 1 m2 na prízemí na umiestnenie 1 ks automatu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 650€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 14.10.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.10.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.10.2020

Termín obhliadky: 20.10.2020 o 11.00 hod


Poznámka k ponuke:
Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu v zmysle platných právnych predpisov, je dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Národného onkologického ústavu, so sídlom v Bratislave, Klenová 1, 833 10. Prebytočný nehnuteľný majetok štátu sú nebytové priestory o výmere 1 m² nachádzajúce sa v priestoroch prízemia hlavnej budovy Národného onkologického ústavu súp. č. 3019 postavených na pozemkoch parc. č. 19465/4, zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 3297, k. ú. Vinohrady, obec Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III.

Písomnú ponuku doručí záujemca do miesta sídla Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 Bratislava, v uzatvorenej obálke označenú heslom: „Ponukové konanie č. 1/2020- NEOTVÁRAŤ!".

Záujemca predloží vo svojej písomnej ponuke:
- identifikačné údaje záujemcu, fyzická osoba meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, miesto trvalého pobytu, fotokópia OP, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH (ak je záujemca platiteľ DPH), označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia konať, výpis z obchodného registra resp. živnostenského listu,
- ponúkanú cenu za 1 m² vyjadrenú pevnou sumou v mene euro za rok,
- vyhlásenie, že súhlasí so všetkými vyhlásenými podmienkami súťaže,
- kontakt: telefón a e-mail, dôležitý pre komunikáciu k osobitnému ponukovému konaniu

Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou za nájom 1 m² v mene euro za rok Výška požadovaného trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním nebytových priestorov. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.
Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy, ktorý zodpovedá podmienkam daným platnými právnymi predpismi, predloží správca majetku štátu. Úspešný záujemca sa zaväzuje ju v takom znení akceptovať.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, alebo zrušiť osobitné ponukové konanie. Záujemca je svojou ponukou viazaný 6 mesiacov od konca lehoty na doručovanie ponúk.
Bližšie informácie: Mgr. Marek Bilený, tel. 02/59378391, e-mail: marek.bileny@nou.sk

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...