Prenájom NP pre umiestnenie 1ks automatu k ponuke šalátov, koláčov a zdravých výrobkov v automate (nie nápojový automat), Brati...


Správca ponuky

Správca: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
IČO: 00165361
Adresa správcu: Limbová 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 83303
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Leška
ivan.leska@szu.sk
tel.: 02/ 59370941

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 14, 83303 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť spoločného priestoru o celkovej výmere 1m2, nachádzajúci sa na 2.poschodí v budove so súp. číslom 3182 na Limbovej ulici č. 14, budova sa nachádza na parc. reg. „C“ KN, parcela č. 5436/19, druh: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3682 m2, zapísanej na LV č. 4325 vedený Okresným úradom Bratislava III, katastrálny odbor.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 620€ / 1m2 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 08.02.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.02.2018

Termín obhliadky: po telefonickej dohode s Ing. Leškom tel. 0918695042


Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ - ponuka na prenájom NP 2.p. BA“, poštou alebo osobne cestou podateľne SZU na adrese: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava v termíne od 9.2.2018 do 20. 2.2018 do 15,00 hod.
Náležitosti ponuky:
U fyzických osôb aj právnických osôb
• overená fotokópia výpisu zo Živnostenského alebo z Obchodného registra, nie staršia ako 3 mesiace,
• ponúkaná cena v Eur/1m2/rok bez započítania ceny za odber elektrickej energie
• podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb spojených s dodávkou energií za užívanie predmetu nájmu. Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami bude vylúčená. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky v prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku minimálneho nájomného.

Informácie budú záujemcom poskytnuté:
telefonicky: Ing. Ivan Leška – tel. č. 0918 695 042 alebo e-mailom: ivan.leska@szu.sk. Ponuka je zverejnená na www.ropk.sk

Výherca ponuky

Meno Dallmayr - Vending&Office
Sídlo Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Cena 1211 €
IČO 35803118
Stav úspešná
Protokol 1519631941_zapisnica_z_otvarania_obalok_prenajom_np_zdrave_potraviny_salaty_a_kolaciky.pdf