Prenájom parkovacích miest v zóne Pribinova 17, Bratislava, Bratislava-mestská časť Staré mesto, Bratislava - mestská časť Star...


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Andrea Záhoranská
andrea.zahoranska@snd.sk
tel.: 02/204 72 201

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom ponuky je 5 vyhradených parkovacích miest, nachádzajúcich sa na parkovisku pri Novej budove SND na Pribinovej ulici č. 17 umiestnené na pozemku v k.ú. Bratislava – Staré mesto, vedenom na LV č. 2649 Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ 9155/19, ležiaca na pozemku a parcela registra „C“ č. 9155/1 – pozemok o celkovej výmere 13 240 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Bratislava – Staré mesto, na LV č. 8494, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.
Parkovacie miesta sú číselne označené a ponúkajú sa na nájom denne, v čase od 6:00 do 17:00.
Aktuálne ponúkame :
5 parkovacích miest ( č. 25-29)
Celková výmera jedného parkovacieho miesta je 12,5m2.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 85€ / 12,5 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 13.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2021

Termín obhliadky: na základe dohody, počas pracovných dní v čase od 9:00 do 15:00


Poznámka k ponuke:
Priestor parkoviska slúži na parkovanie pre zamestnancov a návštevníkov predstavení Slovenského národného divadla a nachádza sa pri Novej budove Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici č. 17 v Bratislave, vjazd z Pribinovej ulice . Časť z parkoviska určeného na prenájom pre osobné automobily pozostáva z očíslovaných vyhradených parkovacích miest č. 1-29 , denne v čase od 6:00 do 17:00. K dispozícii je aktuálne na prenájom 5 parkovacích miest (č. 25-29).
Výška trhového nájomného, t.j. minimálna cena za nájom jedného parkovacieho miesta je určená na 85,00 € / mesiac. K sume bude účtovaná DPH a prevádzkové náklady.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením : „Neotvárať – nájom – parkovacie miesta – Parkovisko Nová budova".

Záujemca predloží ponuku, v ktorej musí byť uvedený počet parkovacích miest o ktoré má záujem a ponúkaná cena za jednotlivé parkovacie miesta jednotlivo, pričom cena musí byť vyjadrená pevnou sumou v euro bez poukazu na DPH.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne SND na Pribinovej ulici č. 17, 819 01 Bratislava v pracovné dni, v čase od 09:00 do 15:00, najneskôr však do 23.09.2021 do 15:00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND.

Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, vrátane telefonického a mailového kontaktu a výšku ponúkaného nájomného bez odkazu na DPH za každé parkovacie miesto/mesiac a podpis záujemcu .
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, vrátane telefonického a mailového kontaktu a výšku ponúkaného nájomného bez odkazu na DPH za každé parkovacie miesto/mesiac a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro bez poukazu na DPH, nebude akceptovaná.

SND uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačmi, ktorí ponúknu najvyššiu cenu.

Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného je SND povinné od ponuky odstúpiť.
SND si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...