Prenájom plochy na umiestnenie predajného stánku, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


Správca ponuky

Správca: Národný ústav detských chorôb
IČO: 00607231
Adresa správcu: Limbová 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 833 40
Kontaktná osoba: Viera Gedrová Krajčová
viera.gedrova@dfnsp.sk
tel.: 02/59371670

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Adresa ponúkaného majetku štátu: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Národný ústav detských chorôb ako správca majetku štátu ponúka na prenájom nebytové obchodné priestory, a to časť plochy verejne prístupných priestorov na prízemí bloku „E“ v celkovej výmere 4,00 m2, nachádzajúce sa v budove NÚDCH, na Limbovej 1 v Bratislave, súpisné č. stavby 2643 postavenej na parcele č. 5435/2 zapísanej na LV č.2415, k. ú. Vinohrady, vedeného Okresným úradom Bratislava katastrálnym odborom.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: dva roky
Trhové nájomné: 100€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: Informácie ohľadom priestorov, obhliadky na t. č. 02/59371517, p. Staneková.


Poznámka k ponuke:
Súčasťou ponuky záujemcu musí byť aj stručný opis jeho činnosti a tovaru, ktorý má záujem v nebytových priestoroch predávať.

Nebytový priestor je určený najmä na umiestnenie obchodnej prevádzky – predajného stánku, ktorého produkty rozšíria sortiment ponúkaný pre pacientov NÚDCH a ich návštevy. K predmetnému priestoru nie je možné zabezpečiť prívod a odtok vody. Vzhľadom na to, že ide o verejne prístupné priestory v blízkosti urgentného príjmu, podmienkou nájmu je, že nájomca bude schopný v prípade krízovej alebo inej výnimočnej situácie opustiť a nechať prenajatý priestor v pôvodnom stave do 20 minút od žiadosti prenajímateľa. Súčasťou ponuky musí byť opis riešenia na splnenie uvedenej podmienky.

Cenové ponuky záujemcov obsahujúce presné údaje záujemcu a ponúkanú cenu nájmu zasielajte písomne do 14 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky v zalepenej obálke tak, aby boli doručené buď osobne alebo poštou na adresu Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, PODATEĽŇA, najneskôr do 12,30 hod. posledného dňa. Na nepriehľadnej obálke musí byť uvedené „INZERÁT- prízemie bloku E – NEOTVÁRAŤ“, identifikácia záujemcu v rozsahu názov/meno a priezvisko, sídlo/miesto podnikania, IČO a emailová adresa záujemcu na zaslanie pozvánky na vyhodnotenie ponúk.

Víťazným záujemcom sa stane ten, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu a splní všetky podmienky osobitného ponukového konania. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne určenú min. cenu nájmu alebo nespĺňa stanovené podmienky, NÚDCH je povinný od ponuky odstúpiť, NÚDCH si zároveň vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť osobitné ponukové konanie. NÚDCH zároveň odmietne ponuku, ktorá nebola doručená v obálke obsahujúcej požadované náležitosti.

Záujemca je svojou ponukou viazaný 6 mesiacov odo dňa jej doručenia do NÚDCH. Podaním ponuky sa víťazný záujemca zaväzuje, v prípade odstúpenia od ponuky pred uplynutím jej viazanosti, zaplatiť NÚDCH zmluvnú pokutu v sume trojmesačného ponúkaného nájmu.