Prenájom priestorov obchodu na predaj potravín – RÚVZ DS, Dunajská Streda


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
IČO: 17335981
Adresa správcu: Veľkoblahovská č.1067
Mesto: Dunajská Streda
PSČ: 929 01
Kontaktná osoba: Zuzana Balaskóová
ds.ekonomia@uvzsr.sk
tel.: 031/5911259

Údaje o ponuke

Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Dunajská Streda
Katastrálne územie: Dunajská Streda
Adresa ponúkaného majetku štátu: Veľkoblahovská č. 1067/32, 929 01 Dunajská Streda
Druh ponúkaného majetku štátu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda ako správca majetku štátu (ďalej len správca) vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu obchod s potravinami, nachádzajúceho sa v Dunajskej Strede, na Veľkoblahovskej č. 1067/32, v pravej strane budovy identifikovanej v LV č. 3444, kat. územie Dunajská Streda ako dom so s.č. 1067 na parc. č. 593 o výmere 56 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 68€ / 56 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.01.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.01.2020Poznámka k ponuke:
Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda ako správcovi majetku štátu poštou alebo osobne do podateľne správcu v uzatvorenej obálke, označenou heslom "Ponukové konanie - nájom NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 27.01.2020 do 12:00 hod.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záujemcu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Výška trhového nájomného nezahŕňa predpokladané prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu ponuky.

Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť vyhlásené ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Výherca ponuky

Meno H.Konzum, s.r.o.,
Sídlo Veľkoblahovská 32, 929 01Dunajská Streda
Cena 3808 €
IČO 34142606
Stav úspešná
Protokol 1580818993_zapisnica.pdf