Prenájom priestorov v NURCH Piešťany vhodných na prevádzkovanie Bufetu- miestnosť 1.22 sklad a 1.21 Bufet , Piešťany


nové

Správca ponuky

Správca: Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
IČO: 00165271
Adresa správcu: I.Krasku 4
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 12
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara
peter.bittara@nurch.sk
tel.: 033/796 91 12

Údaje o ponuke

Okres: Okres Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku č.4, 921 12 Piešťany
Druh ponúkaného majetku štátu: Miestnosť č.1.22 sklad o ploche 27,84 m2 a miestnosť č.1.21 Bufet o ploche 57,16 m2 spolu celkom 85 m2 v budove sup. číslo 4782-zdravotnícke zariadenie na parcele č. 5820.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 7225€ / 85 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.06.2018

Termín obhliadky: 17.05.2018-08.06.2018

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu