Prenájom priestoru na umiestnenie a prevádzku nápojového automatu, Colný úrad Banská Bystrica , Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Ing. Emília Sýkorová
emilia.sykorova@financnasprava.sk
tel.: 421 918 628 644

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Partizánska cesta 17, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1,00 m2 nachádzajúci sa vo vstupnej hale na prízemí budovy Colného úradu Banská Bystrica, súpisné číslo stavby 6881 evidovanej na LV č. 4100 pre katastrálne územie Banská Bystrica. Trhové nájomné za ponúkaný priestor predstavuje 30,00 eur za m2/mesačne. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady.
Ponúkaný priestor je vhodný na umiestnenie a prevádzku nápojového automatu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 30,00 eur/m2/mesačne
Dátum zverejnenia ponuky: 20.03.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.03.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.04.2017

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0918 628 644 (Ing. Emília Sýkorová) alebo 02/49234302, alebo mailom na emilia.sykorova@financnasprava.sk


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom uvedeného nebytového priestoru o výmere 1,00 m2 s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Banská Bystrica - cenová ponuka“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto konanie.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.