Prenájom priestoru o výmere 1,00 m2, Pobočka Colného úradu Prešov NS, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Solivar
Adresa ponúkaného majetku štátu: Košická ulica 30, Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1,00 m2 nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží budovy PCÚ Prešov NS súpisné číslo stavby 7795 evidovanej na LV č. 2751 pre katastrálne územie Solivar, obec Prešov.
Trhové nájomné za ponúkaný priestor predstavuje 24,00 eur za mesiac.
V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 24€ / 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom predmetného nebytového priestoru o výmere 1,00 m2 s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Prešov - cenová ponuka“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenovú ponuku doručenú neskôr, správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Správca si vyhradzuje právo kedykoľve zrušiť toto konanie.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu