Prenájom priestoru o výmere 1,00 m2, Pobočka Colného úradu Prešov NS, Prešov


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Solivar
Adresa ponúkaného majetku štátu: Košická ulica 30, Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor o výmere 1,00 m2 nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží budovy PCÚ Prešov NS súpisné číslo stavby 7795 evidovanej na LV č. 2751 pre katastrálne územie Solivar, obec Prešov.
Trhové nájomné za ponúkaný priestor predstavuje 24,00 eur za mesiac.
V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 24€ / 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 12.04.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.04.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.04.2018

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom predmetného nebytového priestoru o výmere 1,00 m2 s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Prešov - cenová ponuka“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenovú ponuku doručenú neskôr, správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné.
Správca si vyhradzuje právo kedykoľve zrušiť toto konanie.

Výherca ponuky

Meno Soňa Korčeková – ASO VENDING
Sídlo Banská Bystrica
Cena 50,83 €
IČO 32016247
Stav úspešná
Protokol 1526630296_zapisnica_presov_najom_16_05_2018.doc