Prenájom priestoru v Univerzitnej knižnici v Bratislave vhodný na predaj občerstvenia formou automatu, Bratislava - mestská čas...


Správca ponuky

Správca: Univerzitná knižnica v Bratislave
IČO: 00164631
Adresa správcu: Michalská 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 814 17
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Roy
zuzana.roy@ulib.sk
tel.: 0903 674 558

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ventúrska ul. č. 11, 814 17 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom ponuky nájmu je vymedzená časť podlahových plôch (nebytový priestor) v priestoroch nehnuteľností zapísanej na liste vlastníctva č. 3065 v katastri nehnuteľností Bratislava - m. č. Staré Mesto ako stavba, súpisné č. 263, nachádzajúca sa na pozemku KN-C, parc. č. 347 vo vlastníctve Slovenskej Republiky a v správe Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB).

Ponúkaný nebytový priestor o výmere 1 m2 sa nachádza na prízemí budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave, na Ventúrskej ul. č. 11 v Bratislave, oproti Oddeleniu Digitalizácie UKB, vedľa vstavanej kovovej konštrukcie pripevnenej na presklennú stenu ohraničujúcu exteriér a interiér.

Priestor, ktorý je súčasťou zóny pre používateľov Univerzitnej knižnice v Bratislave určenej na oddych a občerstvenie, je vhodný na umiestnenie a prevádzkovanie 1 ks automatu na balené občerstvenie a cukrovinky.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov s výpovednou lehotou 2 mesiace bez uvedenia dôvodu pre obe zmluvné strany
Trhové nájomné: 450€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.03.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.03.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.04.2019

Termín obhliadky: Podľa dohody s kontaktnou osobou pre obhliadky: Ing. Ivan Zachar, tel. č. 0905 336 393, email: ivan.zachar@ulib.sk


Poznámka k ponuke:
1.) Jediným kritériom výberu nájomcu je výška ponúknutého trhového nájomného.
2.) Nájomná cena, ku ktorej nebude účtovaná DPH (UKB nie je platiteľom DPH), bude fakturovaná a splatná kvartálne vopred.
3.) Prevádzkové náklady spojené s prevádzkovaním zariadenia na predaj občerstvenia, t.j. náklady na elektrickú energiu, prípade ďalšie náklady spojené s užívaním predmetu nájmu budú stanovené na základe skutočnej spotreby a budú fakturované a splatné kvartálne vopred. Vyúčtovanie uhradených preddavkov bude dvakrát ročne.
4.) Cenovú ponuku záujemca doručí v uzatvorenej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ - OBČERSTVENIE" osobne do podateľne UKB na adresu: Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava, alebo poštou na uvedenú adresu do 1.4.2019 do 15.00 hod.. Úradné hodiny podateľne UKB - denne (pondelok až piatok): 7.30 - 15.00 hod..
5.) Cenová ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, nebude akceptovaná.
6.) K návrhu cenovej ponuky, prosíme, priložiť nasledovné doklady:
- fyzické osoby: základné údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO)
- právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO
- overená fotokópia výpisu zo Živnostenského registra alebo Obchodného registra, nie staršia ako tri mesiace
- cenová ponuka vyjadrená v EUR za jeden rok bez DPH
- oprávnenie záujemcu podnikať v oblasti, ktorá zodpovedá predmetu zákazky a konať v mene spoločnosti
- podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, telefónny kontakt, emailová adresa
7.) Ak úspešný záujemca nepristúpi k podpisu nájomnej zmluvy z vlastného rozhodnutia, správca má právo uzavrieť nájomnú zmluvu so záujemcom, ktorého ponúknutá cena za predmet nájmu bola vyhodnotená ako druhá najvyššia, nie však nižšia než minimálne nájomné.

Výherca ponuky

Meno Dallmayr Vending & Office k.s.
Sídlo Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Cena 2899 €
IČO 35803118
Stav úspešná
Protokol 1555508191_zapisnica_obcerstvenie.pdf