Prenájom skladovacích (výrovných) priestorov, Spišská Nová Ves


nové

Správca ponuky

Správca: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO: 31753604
Adresa správcu: Mlynská dolina 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 81704
Kontaktná osoba: Ing. Janka Aštáryová
janka.astaryova@geology.sk
tel.: 053/4190114

Údaje o ponuke

Okres: Okres Spišská Nová Ves
Obec: Spišská Nová Ves
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Markušovská cesta č.1, 052 40 Spišská Nová Ves
Druh ponúkaného majetku štátu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra ponúka do prenájmu skladovacie (výrobné) priestory v suteréne administratívnej budovy s. č. 2956, par. č. 53/34, zapísanej na LV č. 6097 a to: miestnosť č. 21 s výmerou 28 m2; miestnosť č. 9 s výmerou 58 m2; miestnosť č. 17,18,19 s výmerou 85 m2. Administratívna budova sa nachádza na Markušovskej ceste č. 1 v Spišskej Novej Vsi.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 49€ / 1 m2 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 09.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.06.2021Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke so spiatočnou adresou s uvedením hesla „PRENÁJOM“ písomne v uvedenej lehote na adresu:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Regionálne centrum Spišská Nová Ves
052 40 Spišská Nová Ves

Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu a výšku ponúkaného nájomného za 1 m2/rok za nájom.
Kritérium vyhodnotenia: najvyššia ponúkaná cena nájomného v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Do nájomného nie sú započítané prevádzkové náklady.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne požadovanú výšku nájomného, ŠGÚDŠ si vyhradzuje právo od ponuky odstúpiť

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...