Prenájom - sklady BB, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Pamiatkový úrad, Bratislava
IČO: 31755194
Adresa správcu: Cesta na Červený most č. 6
Mesto: Bratislava
PSČ: 814 06
Kontaktná osoba: Boris Cebecauer
boris.cebecauer@pamiatky.gov.sk
tel.: 02/204 64 203

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Mičínska cesta 1, Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory-skladové priestory: miestnosť č. 9 vo výmere 21,2 m2, miestnosť č. 10 vo výmere 26 m2, miestnosť č. 11 vo výmere 10,92 m2, miestnosť č. 12 vo výmere 33,6 m2
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 20€
Dátum zverejnenia ponuky: 20.04.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.05.2017


Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu