Prenájom ústavnej predajne , Trenčín


Správca ponuky

Správca: Nemocnica a ÚVTOS Trenčín
IČO: 00738301
Adresa správcu: Súdna 15
Mesto: Trenčín
PSČ: 91196
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Vinczeová
andrea.vinczeova@zvjs.sk
tel.: 0917 623213

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Súdna 15, 911 96 Trenčín
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory v objekte ústavu o celkovej výmere 58,43 m2 (predajňa, sklad) za účelom prevádzkovania ústavnej predajne pre obvinených a odsúdených. Prenajímaný priestor je vybavený ústredným vykurovaním, prívodom teplej a studenej vody, je napojený na existujúcu elektroinštaláciu so samostatným meraním a počítačovú sieť. List vlastníctva č. 1809, katastrálne územie Trenčín.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 60€ / 30,16 m2 / Rok
40€ / 28,27 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 21.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.11.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Predmet prenájmu

2.1 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín ako správca majetku štátu v súlade s ustanovením § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.“) ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte ústavu objekt č. 1 – Veliteľská budova o celkovej výmere 58,43 m2 (predajňa, sklad) za účelom prevádzkovania ústavnej predajne pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústavná predajňa“). Prenajímaný priestor je vybavený ústredným vykurovaním, prívodom teplej a studenej vody, je napojený na existujúcu elektroinštaláciu so samostatným meraním a počítačovú sieť.
Nebytové priestory tvoria:

- ústavnú predajňu o výmere 30,16 m²
- sklad ústavnej predajne o výmere 28,27 m²
–––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu 58,43 m²


Nebytové priestory sa ponúkajú aj so zariadením (Príloha č. 1).

2.2 Správca trvá na tom, aby nájomca využíval prenajaté priestory, vrátane zariadenia len na dohodnutý účel a bez predchádzajúceho súhlasu správcu nevykonal žiadnu úpravu.


3. Nájomné

3.1 Nájomné za nebytové priestory v lokalite pásma II. mesta Trenčín je určené VZN mesta Trenčín (ďalej len „nájomné“). Za obchodné priestory je to suma 60,- €/m2/rok a za skladové priestory 40,- €/m2/rok. Nájomné sa stanovuje v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3.2 Nájomné za hnuteľný majetok – interiérové vybavenie je stanovené vo výške 168,35 €/rok.

3.3 Nájomné podľa bodu 3.1 je také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti.

3.4 Doba nájmu – na dobu určitú, a to najviac na 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov (ďalej len „zmluva“).

3.5 V prenajatých nebytových priestoroch ústavných predajní sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov a taktiež platí zákaz fajčenia.
3.6 Prenajaté nebytové priestory je možné využívať v čase písomne odsúhlasenom správcom, vo výnimočným prípadoch (napr. predĺženie nákupu obvinených a odsúdených) iba na základe písomného súhlasu správcu v stanovených dňoch a hodinách. Porušenie tohto ustanovenia bude správca považovať ako hrubé porušenie nájomnej zmluvy s možnosťou okamžitého odstúpenia od zmluvy.
3.7 S nájmom sú spojené ďalšie prevádzkové náklady (za odber el. energie, plynu, vodného a stočného), náklady spojené s údržbou elektronických registračných pokladníc a úpravou softvéru. V prípade zmeny výšky prevádzkových nákladov, oznámi správca písomne nájomcovi aktualizovanú kalkuláciu a výška zálohy bude upravená k termínu splatnosti najbližšej úhrady nájomného.
3.8 Úhrady za služby súvisiace s nájmom podľa bodu 3.7 budú vykonávané štvrťročne zálohovo (jeden mesiac vopred) spoločne s platbami nájomného, a to vo výške podľa ročnej kalkulácie nákladov. Vyúčtovanie platieb vykoná správca na základe prepočtu skutočných nákladov vždy v prvom mesiaci nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade zmien ceny za jednotlivé dodávané médiá, predloží správca nájomcovi aktualizovanú kalkuláciu a výška zálohy bude upravená k termínu splatnosti najbližšej úhrady nájomného.
3.9 Správca si vyhradzuje právo na úpravu výšky nájomného o percento medziročne oficiálne oznámenej inflácie a v prípade zákonne upravenej dane z nehnuteľnosti sa výška nájmu zmení odo dňa účinnosti tejto úpravy. K zmene výšky nájmu bude dochádzať formou písomného oznámenia správcu nájomcovi ( bez písomného dodatku k zmluve o nájme).
3.10 Nájomca sa zaväzuje uhrádzať platby nájomného a zálohu za poskytované služby súvisiace s nájmom ( štvrťročne vopred) na základe faktúry vystavenej správcom s termínom splatnosti 14 kalendárnych dní na účet správcu v Štátnej pokladnici - nasledovne:
- na číslo účtu : SK92 8180 0000 0070 0016 4736
úhrady za služby súvisiace s nájmom,

- na číslo účtu : SK67 8180 0000 0070 0016 4701
úhradu za nájom nehnuteľného a hnuteľného majetku.

4. Podmienky pre záujemcov, na ktorých správca trvá

4.1 Zmluvu o nájme uzavrie správca s úspešným záujemcom, ktorý splní ďalšie podmienky
účasti vo verejnej obchodnej súťaži a to najmä:
a) bezúhonnosť záujemcu (preukazuje sa predložením aktuálneho výpisu z registra
trestov),
b) oprávnenie záujemcu podnikať v danej oblasti (preukazuje sa predložením aktuálneho
výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra nie staršieho ako tri
mesiace) a konať v mene spoločnosti,
c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
(preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace),
d) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
(preukazuje sa predložením potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie starším
ako tri mesiace).

4.2 Spôsoby ukončenia nájmu nebytových priestorov:
a) uplynutím dojednanej doby;
b) písomnou dohodou zmluvných strán k dojednanému dátumu;
c) jednostrannou písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu; výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane;
d) písomné odstúpenie prenajímateľa alebo nájomcu od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok; účinnosť odstúpenia od zmluvy nastane dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane;
e) písomné odstúpenie správcu alebo nájomcu od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok; účinnosť odstúpenia od zmluvy nastane dňom nasledujúcim po dni doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

4.3 Podstatným porušením zmluvy o nájme sa rozumie:
a) ak nájomca užíva predmet nájmu v rozpore so zmluvou,
b) ak nájomca hrubým spôsobom porušuje všeobecne záväzné predpisy a platné interné
predpisy správcu, s ktorými bol oboznámený, a tým môže dôjsť k mareniu účelu
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
c) neuskutočnenie nákupu pre obvinených a odsúdených,
d) porušenie povinnosti nájomcu ohľadne ponuky alebo rozsahu sortimentu
predávaného tovaru,
e) omeškanie s úhradou nájomného alebo úhradou platby za poskytovanie služieb súvisiacich s nájmom po dobu viac ako 5 pracovných dní po splatnosti,
f) ak nájomca prenechá predmet nájmu alebo jeho časť inej osobe do nájmu, podnájmu alebo výpožičky,
g) ak nájomca vykoná v prevádzke akékoľvek stavebné úpravy bez písomného súhlasu správcu alebo podstatným spôsobom zmení vzhľad prevádzky,
h) ak nájomca prestane vykonávať svoju činnosť súvisiacu s predmetom nájmu po dobu dlhšiu ako tri kalendárne dni a vopred písomne neoznámi tento zámer a dôvod prerušenia správcovi,
i) vyhlásenie platobnej neschopnosti, návrhu na konkurz alebo vyrovnanie nájomcu alebo likvidácia nájomcu, strata živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podnikať nájomcu,
j) ak nájomca zvýšil cenu predávaného tovaru neprimerane k cenám obdobných tovarov v maloobchodnej sieti a na túto skutočnosť bol v predchádzajúcom období upozornený správcom,
k) ak nájomca stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť súvisiacu s predmetom nájmu;
l) ak predmet nájmu stratí spôsobilosť k dojednanému účelu nájmu,
m) ak nájomca nedodrží ustanovenie Čl. IV. ods. 5 a 6 návrhu zmluvy,
n) nedodržanie povinností podľa Čl. IV ods. 12,13 a 14 návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov,
o) užívanie prenajatých nebytových priestorov mimo času vopred písomne odsúhlaseného správcom.

4.4 Opravy a údržbu, ktoré podľa návrhu zmluvy vykonáva výhradne správca je nutné hlásiť správcovi písomne. Oprava alebo údržba bude vybavená pri bežných veciach do 5 pracovných dní, pri závažných situáciách podľa možností, najneskôr do 30 kalendárnych dní alebo v osobitných prípadoch v lehote podľa dohody. O vykonaní opravy alebo údržby bude správca vždy bezodkladne písomne informovať nájomcu.

4.5 Povinnosťou nájomcu prevádzky je na vlastné náklady udržiavať stav prevádzky. Rovnako je nájomca prevádzky povinný na vlastné náklady vykonávať bežné opravy; za bežnú opravu sa považujú prípady, kedy hodnota samotnej opravy nepresiahne 50% hodnoty veci alebo maximálne sumu 200 EUR.

4.6 Uzatvorením nájomnej zmluvy nevzniká automaticky nájomcovi nárok na bezplatné
parkovanie v priestoroch ústavu. Podmienky a poplatky za parkovanie v ústave upraví interný predpis správcu.

4.7 Nájomca musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach a hnuteľnom majetku, pričom poistná zmluva musí byť akceptovateľná správcom a musí spĺňať požiadavky ohľadne výšky poistnej sumy min. 3 000 Eur a výšky spoluúčasti max. 5%, t.j. 150 Eur.

4.8 V prípade neuskutočnenia nákupu pre obvinených a odsúdených zo strany nájomcu, má správca právo uplatniť si od nájomcu náhradu nákladov spojených so zabezpečením nákupu pre obvinených a odsúdených prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby.

4.9 Sankcie:
a) úrok z omeškania – pre prípady omeškania nájomcu s úhradou nájomného alebo
služieb spojených s prenájmom, a to vo výške 5 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň
omeškania,
b) zmluvná pokuta - uplatní sa v každom prípade porušenia zmluvných povinností nájomcu podľa odseku 4.3, jej výška je 5 % z celkovej ročnej ceny nájmu a to aj opakovane,
c) zmluvná pokuta až do výšky 1000 eur za každý neuskutočnený nákup pre obvinených a odsúdených.
4.10 Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu vykonajú strany fyzickou prehliadkou
priestorov. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcovi vyhotoví
správca odovzdávajúci protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.

5. Komunikácia

5.1 Komunikácia medzi správcom a záujemcom sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jeho obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť informácií, informácie možno doručovať osobne, doporučenou poštovou zásielkou, kuriérskou službou, faxom alebo elektronickými prostriedkami, ak ďalej nie je uvedené inak.

5.2 Informácie zasielané elektronickými prostriedkami a faxom, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, musia byť najneskôr do troch pracovných dní doručené aj v písomnej forme, inak sa na ne neprihliada.

5.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

5.4 Za deň doručenia dokumentu správcovi záujemcom poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne sa považuje deň jeho skutočného doručenia správcovi.

5.5 Za deň doručenia dokumentu záujemcovi správcom sa považuje deň jeho skutočného doručenia záujemcovi, prípadne deň neúspešného pokusu o jeho doručenie záujemcovi, ak doručenie dokumentu bolo zmarené konaním alebo opomenutím záujemcu.

5.6 Dorozumievanie medzi správcom a záujemcom sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. Ak záujemca bude komunikovať so správcom v inom cudzom jazyku, je povinný predložiť súčasne úradne overený preklad do slovenského jazyka. Náklady spojené s prekladom do slovenského jazyka znáša záujemca. Pri zistení rozdielu obsahu dokumentu vyhotovenom v cudzom jazyku s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka je rozhodujúci obsah prekladu v slovenskom jazyku.

6. Obhliadka nebytových priestorov

Obhliadka nebytových priestorov a hnuteľného majetku pre záujemcu o predloženie ponuky na prenájom sa uskutoční po predchádzajúcej dohode záujemcu (záujemcov) s určenou osobou na tel. č. 322832500, +421905342186 a to v určených termínoch. Náklady, ktoré vzniknú záujemcovi v súvislosti s obhliadkou nebytových priestorov, znáša záujemca.

7. Ponuka do súťaže

7.1 Záujemca môže do súťaže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo súťaže vylúčené.

7.2 Záujemca, ktorý predložil ponuku, súhlasí, že správca bude osobné údaje uvedené v požadovaných dokladoch spracúvať na účely vyhodnotenia súťaže, ako aj na účely plnenia povinností správcu vyplývajúcich z osobitných predpisov.

7.3 Záujemca predloží návrh ceny na prenájom nebytových priestorov a zvlášť za prenájom hnuteľného majetku - nájomné. Nájomné za prenájom nebytových priestorov musí byť vyjadrené pevnou sumou v eurách, za 1 m2 za 1 rok. Nájomné nezahŕňa platby za služby súvisiace s nájmom (el. energia, voda, plyn, teplo a pod.).

8. Predloženie ponuky

8.1 Záujemca predloží ponuku v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej čitateľne uvedie:
a) svoj názov a adresu pre doručenie listových zásielok,
b) názov a adresu sídla správcu (uvedenú v bode I. ),
c) označenie „PONUKA DO SÚŤAŽE - BUFET – NEOTVÁRAŤ“.

8.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Súdna 15, 91196 Trenčín poštou najneskôr do 11. 11. 2021, alebo osobne na podateľňu ústavu, a to najneskôr do 13,00 hod., dňa 11.11. 2021. Na ponuky doručené po tomto termíne sa neprihliada.

8.3 Ponuka doručená správcovi je po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk neodvolateľná. Záujemca môže svoju ponuku odvolať, meniť alebo dopĺňať iba v lehote stanovenej na predkladanie ponúk.

8.4 Ponuky doručené na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk sa záujemcom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie.

8.5 Ponuka, ktorá bude doručená po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnotenia a bude záujemcovi vrátená neotvorená.

8.6 Na predloženú ponuku záujemcu, ktorý už raz predloženú ponuku odvolal, sa neprihliada a takáto ponuka mu bude vrátená neotvorená.

8.7 Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek finančného nároku voči správcovi.

9. Vyhodnotenie ponúk

9.1 Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 15.11.2021 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti ústavu. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk.

9.2 Správca písomne pozve na vyhodnotenie ponúk každého záujemcu, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to najneskôr päť dní pred konaním vyhodnotenia (deň otvorenia obálok); neúčasť záujemcu bez ohľadu na dôvod takejto neúčasti nie je prekážkou uskutočnenia vyhodnotenia a platnosti takéhoto vyhodnotenia. Záujemca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) sa preukáže na vyhodnotení ponúk preukazom totožnosti (občiansky preukaz; cestovný pas); mandatár sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie, ktoré nemusí byť úradne overené.

9.3 Zrejmé nesprávnosti v počítaní alebo v písaní zistené pri vyhodnotení ponúk budú opravené tak, že v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom bude platiť suma uvedená slovom.

9.4 O vykonanej oprave správca bez zbytočného odkladu upovedomí záujemcu alebo ho vyzve na predloženie nového dokumentu. Ak záujemca do troch pracovných dní od upovedomenia o vykonaní opravy alebo od doručenia výzvy neoznámi, že súhlasí s opravou alebo nepredloží nový dokument, jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.

9.5 Každému záujemcovi, správca zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky najneskôr do desiatich pracovných dní od vyhodnotenia; víťazovi súťaže správca zašle oznámenie o prijatí ponuky, ostatným záujemcom správca oznámi dôvod neprijatia ponuky.

9.6 Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu, až po vyhodnotení ponúk záujemcov. Správca uzavrie nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku – nájomné a ktorý splnil podmienky účasti vo verejnej obchodnej súťaži; ak najvyššiu rovnakú cenu za prenájom - nájomné ponúkli viacerí záujemcovia, je správca povinný vyzvať na vyhodnotení zúčastnených záujemcov na zvýšenie ceny za prenájom tak, aby do piatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy predložili novú ponuku správcovi; na doručovanie sa primerane vzťahuje bod 8.1 a 8.2. Ak vyzvaní záujemcovia ponúknu v tejto lehote opäť rovnakú cenu za prenájom, správca ich opätovne v rovnakej lehote vyzve na ďalšie zvýšenie ceny; tento postup správca opakuje, až kým nevyhodnotí jediného záujemcu s najvyššou ponúknutou cenou za prenájom.

9.7 Ak žiaden uchádzač neponúkne aspoň primeranú cenu za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku – nájomné, správca bude súťaž opakovať.

10. Prijatie ponuky

10.1 Správca uzavrie nájomnú zmluvu o nájme nehnuteľného majetku a nájomnú zmluvu o nájme hnuteľného majetku s úspešným záujemcom najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky.

10.2 Ak úspešný záujemca nepristúpi k podpisu nájomnej zmluvy, správca môže začať rokovať o návrhu nájomnej zmluvy s ďalším záujemcom, ktorého ponúknutá cena za prenájom bola vyhodnotená ako druhá najvyššia, nie však nižšia ako primeraná cena. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, takýto postup môže správca opakovať aj s ďalšími záujemcami.

10.3 Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti, je správca povinný od ponuky odstúpiť.

10.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov a taktiež zmluva o nájme hnuteľného majetku nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami zmluvných strán a účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Na platnosť a účinnosť zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií SR.Príloha č.1 k Informácii pre záujemcov


Inventárny zoznam hnuteľného majetku
zariadenia predajne pre obvinených a odsúdených prenechávané
do dočasného užívania nájomcovi


Por. číslo Názov zariadenia Inventárne číslo Výrobné číslo Rok výroby

1. PC - registračná pokladňa 5/3/69 VSVYR12000036
2012
2. Váha elektronická 4/01/489 99002039 1999

PC registračná pokladňa pozostáva: - LCD monitor 2 ks - v.č. 238 069 713 85
v.č. 238 069 711 85
- PC 1 ks - v.č. VSVYR12000036
- Fiškálna tlačiareň - v.č. 5111128A2056
- Skener 1ks