Priestory na prenájom Banská Štiavnica, Banská Štiavnica


Správca ponuky

Správca: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
IČO: 35998652
Adresa správcu: Kammerhofská 2
Mesto: Banská Štiavnica
PSČ: 969 01
Kontaktná osoba: Ing. Anna Antalová
sbm@muzeumbs.sk
tel.: 045/6949445

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor so samostatným vchodom o celkovej výmere 135,53 m2, z toho predajná plocha o výmere 114,53 m2, skladové priestory o výmere 10,00 m2 a priestory WC o výmere 11,00 m2 v objekte na Ul. Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, so súp. číslom 178, zapísaná na LV č. 56, postavená n a parc. registra „C“ č. 2345, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3737 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, vedenej Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / nebytový priestor m2 / Rok
13.30€ / sklad. priestor a WC m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 18.03.2020
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 19.03.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 01.04.2020Poznámka k ponuke:
Akceptované budú len ponuky vyjadrené pevnou sumou.
Ponuky v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa vrátane mailovej adresy označenej „Cenová ponuka – prenájom-neotvárať“ zasielajte na adresu Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica do 01.04.2020 do 14:00 hod.
Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou ponukou trhového nájomného
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku alebo zrušiť ponukové konanie.