Priestory na prenájom Banská Štiavnica, Banská Štiavnica


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
IČO: 35998652
Adresa správcu: Kammerhofská 2
Mesto: Banská Štiavnica
PSČ: 969 01
Kontaktná osoba: Ing. Anna Antalová
sbm@muzeumbs.sk
tel.: 045/6949445

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Námestie sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory (249,34 m2), skladové priestory (221,97 m2) a priestor WC (50,38 m2) v objekte – budova na Námestí sv. Trojice 8, Banská Štiavnica, so súp. číslo 12, zapísaná na LV č. 56, postavená na parcele registra „C“, č. 3212, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 834 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 , vedenej Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, ktoré sú rozmiestnené nasledovne:
- nebytový priestor R na prízemí od vchodu vľavo o výmere 114,34 m2
- nebytový priestor K na prízemí od vchodu vľavo o výmere 44,00 m2,
- nebytový priestor S na prízemí od vchodu vľavo o výmere 44,00 m2,
- nebytový priestor B na prízemí od vchodu vpravo o výmere 47,00 m2,
- skladový priestor S1 na prízemí od vchodu vľavo o výmere 26,00 m2,
- skladový priestor S2 na prízemí vľavo od vchodu o výmere 40,00 m2,
- skladový priestor S3 na prízemí od vchodu vpravo o výmere 23,00 m2,
- skladový priestor P1 na prízemí od vchodu vpravo o výmere 83,97 m2,
- skladový priestor P2 so vstupom vo dvore o výmere 23,00 m2,
- skladový priestor K na 1. poschodí vpravo o výmere 26,00 m2,
- priestor WC na prízemí vpravo o výmere 50,38 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / nebytový priestor m2 / Rok
13.30€ / skladový priestor m2 / Rok
13.30€ / priestor WC m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.05.2018Poznámka k ponuke:
Akceptované budú len ponuky vyjadrené pevnou sumou (ponuka ako celok).
Ponuky v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa označenej „Cenová ponuka – prenájom-neotvárať“ zasielajte na adresu Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica do 28.5.2018.
Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou ponukou trhového nájomného.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku alebo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Priestor na prenájom je vhodný na prevádzkovanie gastronomických služieb.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi najmenej vo výške trhového nájomného. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady (zálohové platby). Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Identifikačné údaje záujemcu