Priestory na prenájom Banská Štiavnica, Banská Štiavnica


Správca ponuky

Správca: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
IČO: 35998652
Adresa správcu: Kammerhofská 2
Mesto: Banská Štiavnica
PSČ: 969 01
Kontaktná osoba: Ing. Anna Antalová
sbm@muzeumbs.sk
tel.: 045/6949445

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Námestie sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory (249,34 m2), skladové priestory (221,97 m2) a priestor WC (50,38 m2) v objekte – budova na Námestí sv. Trojice 8, Banská Štiavnica, so súp. číslo 12, zapísaná na LV č. 56, postavená na parcele registra „C“, č. 3212, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 834 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1 , vedenej Okresným úradom Banská Štiavnica, katastrálnym odborom, okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, ktoré sú rozmiestnené nasledovne:
- nebytový priestor R na prízemí od vchodu vľavo o výmere 114,34 m2
- nebytový priestor K na prízemí od vchodu vľavo o výmere 44,00 m2,
- nebytový priestor S na prízemí od vchodu vľavo o výmere 44,00 m2,
- nebytový priestor B na prízemí od vchodu vpravo o výmere 47,00 m2,
- skladový priestor S1 na prízemí od vchodu vľavo o výmere 26,00 m2,
- skladový priestor S2 na prízemí vľavo od vchodu o výmere 40,00 m2,
- skladový priestor S3 na prízemí od vchodu vpravo o výmere 23,00 m2,
- skladový priestor P1 na prízemí od vchodu vpravo o výmere 83,97 m2,
- skladový priestor P2 so vstupom vo dvore o výmere 23,00 m2,
- skladový priestor K na 1. poschodí vpravo o výmere 26,00 m2,
- priestor WC na prízemí vpravo o výmere 50,38 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 25€ / nebytový priestor m2 / Rok
13.30€ / skladový priestor m2 / Rok
13.30€ / priestor WC m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 15.05.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 16.05.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.05.2018Poznámka k ponuke:
Akceptované budú len ponuky vyjadrené pevnou sumou (ponuka ako celok).
Ponuky v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa označenej „Cenová ponuka – prenájom-neotvárať“ zasielajte na adresu Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica do 28.5.2018.
Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom s najvyššou ponukou trhového nájomného.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku alebo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Priestor na prenájom je vhodný na prevádzkovanie gastronomických služieb.