Rekreačná chata, Byšta


Správca ponuky

Správca: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166266
Adresa správcu: Chlumeckeho 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 820 12
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Kučerová
gabriela.kucerova@skgeodesy.sk
tel.: 02 2081 6069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Trebišov
Obec: Byšta
Katastrálne územie: Byšta
Adresa ponúkaného majetku štátu: Byšta 11
Dátum zverejnenia ponuky: 11.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2018

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 5 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Správca majetku štátu Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ponúka chatu spolu so zariadením chaty. Cena zariadenia chaty je stanovená fixne vo výške 71,00 €.
Žiadame záujemcu, aby vo svojej ponuke uviedol, či má záujem aj o kúpu zariadenia chaty za uvedenú cenu.
Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť.
Správca vylúči z osobitného ponukového konania cenové ponuky osôb blízkych, majetkovo a personálne prepojených s iným záujemcom, cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Cenové ponuky s uvedením ponúknutej ceny a s vyjadrením záujmu, resp. nezáujmu o kúpu zariadenia chaty, doručte v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE – CHATA BYŠTA“ poštou na adresu správcu majetku: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, odbor ekonomiky a správy majetku, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 alebo osobne do podateľne správcu majetku (do 14.00 hod.).
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. v termíne do 26.11.2018.

Stavba
 
Identifikačné čislo 68218
Súpisné číslo stavby 11
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 306
Číslo listu vlastnictva 289
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68219
Parcelné číslo pozemku 306
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 37 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 289
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno JUDr. Ján Klanar
Sídlo Záhradná 349/11, 066 01 Humenné
Cena 5550 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1543476797_zapisnica.pdf