Rekreačná chata, Byšta


nové

Správca ponuky

Správca: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166266
Adresa správcu: Chlumeckeho 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 820 12
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Kučerová
gabriela.kucerova@skgeodesy.sk
tel.: 02 2081 6069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Trebišov
Obec: Byšta
Katastrálne územie: Byšta
Adresa ponúkaného majetku štátu: Byšta 11
Dátum zverejnenia ponuky: 11.10.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.10.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2018

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 5 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Správca majetku štátu Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ponúka chatu spolu so zariadením chaty. Cena zariadenia chaty je stanovená fixne vo výške 71,00 €.
Žiadame záujemcu, aby vo svojej ponuke uviedol, či má záujem aj o kúpu zariadenia chaty za uvedenú cenu.
Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť.
Správca vylúči z osobitného ponukového konania cenové ponuky osôb blízkych, majetkovo a personálne prepojených s iným záujemcom, cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Cenové ponuky s uvedením ponúknutej ceny a s vyjadrením záujmu, resp. nezáujmu o kúpu zariadenia chaty, doručte v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE – CHATA BYŠTA“ poštou na adresu správcu majetku: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, odbor ekonomiky a správy majetku, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 alebo osobne do podateľne správcu majetku (do 14.00 hod.).
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. v termíne do 26.11.2018.

Stavba
 
Identifikačné čislo 68218
Súpisné číslo stavby 11
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 306
Číslo listu vlastnictva 289
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 68219
Parcelné číslo pozemku 306
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 37 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 289
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu