Rekreačné zariadenie Chata "Veterinár", Kaluža


Správca ponuky

Správca: Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
IČO: 31295207
Adresa správcu: S.Chalupku 22
Mesto: Michalovce
PSČ: 071 01
Kontaktná osoba: MVDr. Aleš Novotný
riaditel.mi@svps.sk
tel.: 056 64 250 01; 0907925378

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Michalovce
Obec: Kaluža
Katastrálne územie: 823 228 Kaluža
Adresa ponúkaného majetku štátu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, S.Chalupku 22, 071 01 Michalovce
Dátum zverejnenia ponuky: 14.05.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.05.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.05.2019

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 149 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa. Písomné cenové ponuky doručte do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na vyššie uvedenú adresu v obálke s označením : „Cenová ponuka- Kaluža - neotvárať„ a s uvedením mena a adresy záujemcu. Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou. Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Upozornenie : Priamy prístup do rekreačného zariadenia je možný iba cez pozemky, ktoré sú vlastníctvom inej fyzickej osoby, bez určeného práva prechodu. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu. Ďalšie informácie poskytneme na t.č.: 056 64 250 01, 0907925378.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70264
Súpisné číslo stavby 522
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 332
Číslo listu vlastnictva 357
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo priamy prístup do rekreačného zariadenia je možný iba cez pozemky, ktoré sú vlastníctvom inej fyzickej osoby, bez určeného práva prechodu
Označenie stavby chata
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70265
Parcelné číslo pozemku 332
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 601 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 357
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo pozemok, na ktorom je postavené rekreačné zariadenie označené súpisným číslom 522

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1559720127_zapisnica_z_okp_kaluza.pdf