rodinný dom bez pozemku v obci Tomášikovo - 2. kolo vyhlásenia elektronickej aukcie, Tomášikovo


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Mészárosová
Ivana.Meszarosova@minv.sk
tel.: 0335564321

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Galanta
Obec: Tomášikovo
Katastrálne územie: Tomášikovo
Adresa ponúkaného majetku štátu: Tomášikovo 35
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 14.09.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.10.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 14 555,00 €

Poznámka k ponuke:
Vypratanie a vyčistenie predávanej nehnuteľnosti je na náklady kupujúceho. Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 2. kolo elektronickej akcie na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. rodinný dom súp. č. 35, v k. ú. Tomášikovo, zapísaný na LV č. 351. Nakoľko v 1. kole vyhlásenia elektronickej aukcie neboli doručené žiadne cenové ponuky, správca ponúka uvedenú nehnuteľnosť za primeranú cenu ( cena určená znaleckým posudkom v sume 16172 eur) zníženú o 10%, t. j. za cenu 14555 eur. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA 2. kolo TOMÁŠIKOVO – NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 18.10. 2017. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- U fyzických osôb - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
- U právnických osôb - názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
V súlade s § 8ab zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorí splnili podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii a záujemcom budú prostredníctvom e-mailu zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických parametroch potrebných na pripojenie do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom podmienok predkladania cenových ponúk, priebehu a trvania elektronickej aukcie. Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny zníženej podľa § 8a ods. 8, 9 alebo 11 zákona č. 278/19936 Z. z. o správe majetku štátu ponúkanej v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie. Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 64759
Súpisné číslo stavby 35
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 460/13
Číslo listu vlastnictva 351
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Nehnuteľnosť je prístupná po spevnenej verejnej komunikácii, s možnosťou napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrickú sieť. Príslušenstvo je uvedené v znaleckom posudku č. 74/2017 zo dňa 31.05.2017, vypracovanom znalcom Ing. Petrom Martiškom, Počasie č. 1176/63, 951 41 Lužianky, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísanom v zozname znalcov, tlmočníkov, prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 912207. Pozemok pod domom nie je vo vlastníctve štátu, a preto sa dom predáva bez pozemku.

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1509609874_vea_tomasikovo__zapisnica_2_kolo.docx