rodinný dom bez pozemku v obci Tomášikovo - 2. kolo vyhlásenia elektronickej aukcie, Tomášikovo


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Mészárosová
Ivana.Meszarosova@minv.sk
tel.: 0335564321

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Galanta
Obec: Tomášikovo
Katastrálne územie: Tomášikovo
Adresa ponúkaného majetku štátu: Tomášikovo 35
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 14.09.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 18.10.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 14 555,00 €

Poznámka k ponuke:
Vypratanie a vyčistenie predávanej nehnuteľnosti je na náklady kupujúceho. Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 2. kolo elektronickej akcie na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. rodinný dom súp. č. 35, v k. ú. Tomášikovo, zapísaný na LV č. 351. Nakoľko v 1. kole vyhlásenia elektronickej aukcie neboli doručené žiadne cenové ponuky, správca ponúka uvedenú nehnuteľnosť za primeranú cenu ( cena určená znaleckým posudkom v sume 16172 eur) zníženú o 10%, t. j. za cenu 14555 eur. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA 2. kolo TOMÁŠIKOVO – NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 18.10. 2017. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- U fyzických osôb - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
- U právnických osôb - názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
V súlade s § 8ab zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorí splnili podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii a záujemcom budú prostredníctvom e-mailu zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických parametroch potrebných na pripojenie do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom podmienok predkladania cenových ponúk, priebehu a trvania elektronickej aukcie. Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny zníženej podľa § 8a ods. 8, 9 alebo 11 zákona č. 278/19936 Z. z. o správe majetku štátu ponúkanej v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie. Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 64759
Súpisné číslo stavby 35
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 460/13
Číslo listu vlastnictva 351
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Nehnuteľnosť je prístupná po spevnenej verejnej komunikácii, s možnosťou napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrickú sieť. Príslušenstvo je uvedené v znaleckom posudku č. 74/2017 zo dňa 31.05.2017, vypracovanom znalcom Ing. Petrom Martiškom, Počasie č. 1176/63, 951 41 Lužianky, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísanom v zozname znalcov, tlmočníkov, prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 912207. Pozemok pod domom nie je vo vlastníctve štátu, a preto sa dom predáva bez pozemku.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom, ak bola požadovaná. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie, bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke. Správca osloví všetkých záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza elektronickej aukcie).

Identifikačné údaje záujemcu