rodinný dom s. č. 429, k. ú. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, Borský Mikuláš


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing.Eva Billiková
eva.billikova@minv.sk
tel.: 0335564320

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Senica
Obec: Borský Mikuláš
Katastrálne územie: Borský Mikuláš
Adresa ponúkaného majetku štátu: Borský Mikuláš č. 429
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 14.07.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 15.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.08.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 63 730,00 €

Poznámka k ponuke:
Nehnuteľnosť nie je priamo prístupná po spevnenej verejnej komunikácii, je prístupná iba cez cudzie pozemky.
Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Borský Mikuláš, obec Borský Mikuláš, okres Senica. Primeraná cena stanovená znaleckým posudkom je za stavbu s príslušenstvom a pozemok - spolu 63730 EUR. Správca uvedené nehnuteľnosti predáva ako súbor.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "Borský Mikuláš - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 11.8.2017. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti
u fyzických osôb - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie,účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu
U právnických osôb - názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky. Uvedené nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor nehnuteľností, to zn. že je možné ich odkúpiť len ako celok za primeranú cenu 63730 EUR.

Stavba
 
Identifikačné čislo 63944
Súpisné číslo stavby 429
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1151/4
Číslo listu vlastnictva 1771
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo bočné oplotenie, studňa, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka do žumpy, žumpa, kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie, kanalizačná šachta, plynovodná prípojka, spevnené plochy
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63945
Parcelné číslo pozemku 1151/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 654 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1771
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1502785284_vyhonodnotenie_elektronickej_aukcie__borsky_mikulas_1.kolo.doc