Rodinný dom s pozemkami Dvory nad Žitavou č. 216, Dvory nad Žitavou


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kovalčík
katarina.kovalcik@minv.sk
tel.: 037/6549205

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Dvory nad Žitavou
Katastrálne územie: Dvory nad Žitavou
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dvory nad Žitavou č. 216
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 875,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s pozemkami Dvory nad Žitavou č. 216 - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 10.10.2017 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Stavba
 
Identifikačné čislo 64687
Súpisné číslo stavby 216
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4163, 4164
Číslo listu vlastnictva 1221
Prevádzaný majetkový podiel 60/240
Príslušenstvo plot, vodovodná prípojka
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64688
Parcelné číslo pozemku 4163
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 46 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1221
Prevádzaný majetkový podiel 60/240
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64689
Parcelné číslo pozemku 4164
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 46 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1221
Prevádzaný majetkový podiel 60/240
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64690
Parcelné číslo pozemku 4165
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 325 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1221
Prevádzaný majetkový podiel 60/240

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu