Rodinný dom s pozemkami Dvory nad Žitavou č. 216, Dvory nad Žitavou


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kovalčík
katarina.kovalcik@minv.sk
tel.: 037/6549205

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Nové Zámky
Obec: Dvory nad Žitavou
Katastrálne územie: Dvory nad Žitavou
Adresa ponúkaného majetku štátu: Dvory nad Žitavou č. 216
Dátum zverejnenia ponuky: 11.09.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.09.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.10.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 875,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s pozemkami Dvory nad Žitavou č. 216 - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 10.10.2017 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Stavba
 
Identifikačné čislo 64687
Súpisné číslo stavby 216
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4163, 4164
Číslo listu vlastnictva 1221
Prevádzaný majetkový podiel 60/240
Príslušenstvo plot, vodovodná prípojka
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64688
Parcelné číslo pozemku 4163
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 46 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1221
Prevádzaný majetkový podiel 60/240
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64689
Parcelné číslo pozemku 4164
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 46 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1221
Prevádzaný majetkový podiel 60/240
Pozemok
 
Identifikačné čislo 64690
Parcelné číslo pozemku 4165
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 325 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1221
Prevádzaný majetkový podiel 60/240

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1507713985_zapis_z_opk_11.10.2017.docx