Rodinný dom s pozemkami k.ú. Norovce, Norovce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Topoľčany
Obec: Norovce
Katastrálne územie: Norovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Norovce č. 125
Dátum zverejnenia ponuky: 16.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.09.2021

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 50,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2021000648
Primeraná cena: 756,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Rodinný dom s pozemkami, k.ú. Norovce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v termíne najneskôr do 30.09.2021 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 50,- €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 2021000648 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk t.j. do dňa 30.09.2021. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8a ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. (Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania). Správca majetku štátu si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76528
Súpisné číslo stavby 125
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 106
Číslo listu vlastnictva 410
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76529
Parcelné číslo pozemku 105
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1094 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 35
Prevádzaný majetkový podiel 1/24
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76530
Parcelné číslo pozemku 98/2
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 100 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 153
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76531
Parcelné číslo pozemku 106
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 50 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 153
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76532
Parcelné číslo pozemku 108
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 489 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 153
Prevádzaný majetkový podiel 1/6