Rodinný dom s pozemkami k.ú. Preseľany, Preseľany


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 037/6549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Topoľčany
Obec: Preseľany
Katastrálne územie: Preseľany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Preseľany č. 273
Dátum zverejnenia ponuky: 13.06.2019
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.06.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.07.2019

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 2 500,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2019006374
Primeraná cena: 31 900,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon") elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v okrese Topoľčany, v obci Preseľany, v k.ú. Preseľany, LV č. 336 , pozemky parc.č. 831, parc.č. 832 a rodinný dom s.č. 273 . Primeraná cena stanovená znaleckým posudkom je 31900 €. Cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke označenej heslom : "VEA - Rodinný dom s pozemkami k. ú. Preseľany–NEOTVÁRAŤ!" poštou, alebo osobne do podateľne na adresu správcu: Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, najneskôr do 26.07.2019 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
Ponuka záujemcu musí obsahovať:
u právnickej osoby - názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefonický kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky,
u fyzickej osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko , e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro ( nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefonický kontakt, podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 2 500 €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 2019006374 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk t. j. do 26.07.2019. Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané emailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje §8ab ods. 7 zákona. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa nachádzajú. Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho.

Stavba
 
Identifikačné čislo 70694
Súpisné číslo stavby 273
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 832
Číslo listu vlastnictva 336
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo sklad, šopa, chlievy, ploty, studňa, šachta, betónové plochy dvora, suché WC, hnojisko
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70695
Parcelné číslo pozemku 831
Druh pozemku záhrada
Výmera 911 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 336
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 70696
Parcelné číslo pozemku 832
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 510 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 336
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 4
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 4
Protokol 1565163923_vea_preselany.docx

Výherca elektronickej aukcie

Meno Dalibor Bubla
Sídlo Preseľany č.277, 956 12 Preseľany
Cena 38700 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1568962035_ea__preselany.docx