Rodinný dom s pozemkami v k.ú. Ivanka pri Nitre, Ivanka pri Nitre


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: JUDr. Viera Prokeinová
viera.prokeinova@minv.sk
tel.: 037/6549233

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Nitra
Obec: Ivanka pri Nitre
Katastrálne územie: Ivanka pri Nitre
Adresa ponúkaného majetku štátu: Krakovská ul.č. 617/1 , Ivanka pri Nitre
Musí záujemca, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? Nie
Dátum zverejnenia ponuky: 21.04.2017
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 22.04.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.05.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 31 230,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra. Cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom "VEA - Rodinný dom s pozemkami Ivanka pri Nitre - NEOTVÁRAŤ" na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra, najneskôr do 23.05.2017 ( cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
u fyzických osôb - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie,účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu
u právnických osôb - názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu
- ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie podľa § 8ab zákona o správe majetku štátu.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 63020
Súpisné číslo stavby 617
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1058
Číslo listu vlastnictva 1388
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63021
Parcelné číslo pozemku 1058
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 383 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1388
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63022
Parcelné číslo pozemku 1059/2
Druh pozemku záhrada
Výmera 211 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1388
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1495710081_vea__ivanka_pri_nitre.docx

Výherca elektronickej aukcie

Stav úspešný predaj