Rodinný dom s pozemkom Starý Tekov, Starý Tekov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Šindlerová
klaudia.sindlerova@minv.sk
tel.: 0376549342

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Levice
Obec: Starý Tekov
Katastrálne územie: Starý Tekov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Starý Tekov č. 280
Dátum zverejnenia ponuky: 13.07.2017
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2017
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.07.2017

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 590,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s pozemkom Starý Tekov - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 27.07.2017 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Stavba
 
Identifikačné čislo 63955
Súpisné číslo stavby 280
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 150
Číslo listu vlastnictva 182
Prevádzaný majetkový podiel 12/24
Príslušenstvo Pozn. : rodinný dom je neudržiavaný, zanedbaný
Pozemok
 
Identifikačné čislo 63956
Parcelné číslo pozemku 150
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 90 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 182
Prevádzaný majetkový podiel 12/24

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1503485486_opk_to_le.docx