Rodínný dom s pozemkom Vlčany, Vlčany


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Anna Valová
anna.valova@minv.sk
tel.: 037/6549221

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Šaľa
Obec: Vlčany
Katastrálne územie: Vlčany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Vlčany č. 133
Dátum zverejnenia ponuky: 14.06.2018
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 15.06.2018
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.06.2018

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 6 612,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK Rodinný dom s pozemkom Vlčany - NEOTVÁRAŤ!" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra v termíne najneskôr do 28.06.2018 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Stavba
 
Identifikačné čislo 67229
Súpisné číslo stavby 133
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1443/3
Číslo listu vlastnictva 2052
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 67230
Parcelné číslo pozemku 1443/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 359 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2052
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1530695528_opk.docx