Rodinný dom s príslušenstvom v celosti a podiel na pozemkoch ako súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovské Matiašovce, Liptovské Ma...


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Múčková
ivana.muckova@minv.sk
tel.: 041/5117 220

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovské Matiašovce
Katastrálne územie: Liptovské Matiašovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 07.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2019

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky je potrebné zasielať na adresu sídla Okresného úradu Žilina v obálke výrazne označenej "OPK Liptovské Matiašovce - neotvárať".
Do cenovej ponuky treba uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt a platnú e-mailovú adresu pre prípad ďalšieho konania. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po lehote 21. 10. 2019 nebudú akceptované.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72033
Súpisné číslo stavby 100
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 352
Číslo listu vlastnictva 720
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Časť rodinného domu sa nachádza na cudzom pozemku.
Rodinný dom je momentálne neobývateľný, je odpojený od všetkých sietí. Vnútro domu je zatuchnuté, omietky a rozvody sú poškodené, prvky krátkodobej životnosti sú na hrane svojej životnosti, je potrebné ich vymeniť.
Príslušenstvo rodinného domu tvorí: hospodárska budova - humno, oplotenie pozemku parc. E-KN č. 174, vonkajšie úpravy: prípojka elektriny NN do domu, žumpa na parc. E-KN č. 174, predložené vstupné schody.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72034
Parcelné číslo pozemku 173/1
Druh pozemku orná pôda
Výmera 471 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 722
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72035
Parcelné číslo pozemku 174
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 322 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 722
Prevádzaný majetkový podiel 1/4

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu