Rodinný dom s príslušenstvom v celosti a podiel na pozemkoch ako súbor nehnuteľností v k. ú. Liptovské Matiašovce, Liptovské Ma...


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Múčková
ivana.muckova@minv.sk
tel.: 041/5117 220

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovské Matiašovce
Katastrálne územie: Liptovské Matiašovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 07.10.2019
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 08.10.2019
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2019

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 7 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Písomné cenové ponuky je potrebné zasielať na adresu sídla Okresného úradu Žilina v obálke výrazne označenej "OPK Liptovské Matiašovce - neotvárať".
Do cenovej ponuky treba uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt a platnú e-mailovú adresu pre prípad ďalšieho konania. Cenové ponuky doručené na okresný úrad po lehote 21. 10. 2019 nebudú akceptované.

Stavba
 
Identifikačné čislo 72033
Súpisné číslo stavby 100
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 352
Číslo listu vlastnictva 720
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Časť rodinného domu sa nachádza na cudzom pozemku.
Rodinný dom je momentálne neobývateľný, je odpojený od všetkých sietí. Vnútro domu je zatuchnuté, omietky a rozvody sú poškodené, prvky krátkodobej životnosti sú na hrane svojej životnosti, je potrebné ich vymeniť.
Príslušenstvo rodinného domu tvorí: hospodárska budova - humno, oplotenie pozemku parc. E-KN č. 174, vonkajšie úpravy: prípojka elektriny NN do domu, žumpa na parc. E-KN č. 174, predložené vstupné schody.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72034
Parcelné číslo pozemku 173/1
Druh pozemku orná pôda
Výmera 471 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 722
Prevádzaný majetkový podiel 1/4
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72035
Parcelné číslo pozemku 174
Druh pozemku trvalý trávny porast
Výmera 322 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 722
Prevádzaný majetkový podiel 1/4

Výherca ponuky

Meno Richard Duchovný
Sídlo Palúčanská 616/59, 031 01 Liptovský Mikuláš
Cena 15001 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1571899747_zapis_opk_lipt_matiasovce_2019_celok.pdf