Rodinný dom súp. č 105 s pozemkami v obci Okoč, Okoč


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Mészárosová
Ivana.Meszarosova@minv.sk
tel.: 0335564321

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Okoč
Katastrálne územie: Okoč
Adresa ponúkaného majetku štátu: Záhradkárska ulica č. 105
Dátum zverejnenia ponuky: 16.01.2020
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 17.01.2020
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.02.2020

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 000,00 €
Zábezpeka banka: štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 2020000124
Primeraná cena: 17 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. súbor nehnuteľností zapísaných na LV č. 1992, vo vlastníctve SR v podiele 1/1, v k. ú. Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda a to menovite: rodinný dom súp. č. 105 na parc. č. 329 ( príslušenstvo k rodinnému domu je uvedené v znaleckom posudku č. 32/2019 zo dňa 03.10.2019), parc. č. 329 a parc. č. 330 ( záhrada) . Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho. Prístup k nehnuteľnostiam je priamo z verejnej komunikácie Záhradkárska ulica. Rodinný dom je prízemný s neobytným podkrovím, bez podpivničenia. Dom je už dlhšiu dobu neobývaný. Vybavenie a zariadenie domu je vo veľmi nízkom štandarde. Dom nespĺňa súčasné hygienické štandardy a je potrebná komplexná rekonštrukcia, resp. nie je vylúčená možnosť odstránenia stavieb a výstavba nového rodinného domu. Rodinný dom s. č. 105 a hospodárska budova majú azbestocementovú strešnú krytinu, ktorú je potrebné odborným spôsobom odstrániť. Strecha domu je poškodená, cez diery zateká do domu. Fasádna omietka opadáva. Dvor a záhrada sú zarastené porastom. Technický stav príslušenstva je na hranici životnosti, v zadnej časti sa nachádza pozostatok prístavby. Rodinný dom nie je pravdepodobne napojený na kanalizáciu/žumpu ani vodovod. Rodinný dom je pravdepodobne napojený na elektrickú prípojku. Plyn v dome nie je zapojený.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA 1. kolo, nehnuteľnosti Okoč – NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 14.02.2020. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. Termín obhliadky bude dohodnutý na základe telefonického dohovoru so záujemcom. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: 1) meno a priezvisko, 2) trvalé bydlisko, 3) telefónny kontakt, 4) e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, 5) špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, v časti vyhlásenie elektronickej aukcie, 6) účel využitia, 7) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a 8) podpis záujemcu.
U právnických osôb: 1) názov, 2) sídlo, 3) IČO, 4) telefónny kontakt, 5) e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, 6) meno a priezvisko zodpovednej osoby zabezpečujúcej komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, 7) špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, v časti vyhlásenie elektronickej aukcie, 8) účel využitia, 9) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, 10) podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 1000,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 0074, VS:2020000124 do konca lehoty, na doručovanie cenových ponúk, t. j. do 14.02.2020.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú akciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza elektronickej aukcie), sa zábezpeka vráti po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie ( 2. fáza elektronickej aukcie) .
Podľa § 8ab ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky (doručili svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote na adresu správcu, vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom), na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú záujemcom zaslané prostredníctvom e-mailu a budú obsahovať všetky potrebné informácie v súlade s § 8ab ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, t. j. informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických parametroch potrebných na pripojenie do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom podmienok predkladania cenových ponúk, priebehu a trvania elektronickej aukcie. Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúkaná v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie. Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.


Stavba
 
Identifikačné čislo 72791
Súpisné číslo stavby 105
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 329
Číslo listu vlastnictva 1992
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Príslušenstvo je detailne uvedené v znaleckom posudku číslo 32/2019 zo dňa 03.10.2019, vypracovaným znalcom Ing. Michalom Frimmerom, PhD., Železničná 2, 903 01 Senec, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 914958 a tvorí ho : hospodárska budova na parc. č 329, oplotenie od ulice na parc. č. 329, studňa kopaná hĺbky 4m, NN prípojka na parc. č. 329
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72792
Parcelné číslo pozemku 329
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 561 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1992
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 72793
Parcelné číslo pozemku 330
Druh pozemku záhrada
Výmera 374 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1992
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1582270591_vea__2020_okoc_1._kolo.docx